Наредби

Дата на публикуване: 23.08.2012 14:17

РЕГИСТЪР НА ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОПОЛ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 28.02.2018 г.

 

Наименование на нормативния акт приет от Обс № на решение на ОбС, с което е прието/изменено/отменено
 1. Наредба № 1 за опазване на обществения ред в Община Никопол

Приета с Решение №71/30.05.2008 г.

Изменена и допълнена с Решение № 669/28.08.2015 г.,
Решение № 249/12.06.17 на Административен съд Плевен

 2. Наредба № 2 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Общ.Никопол и издаване на сертификат за инвестиция клас В - Сертификат за инвестиция клас В Приета с Решение № 189/06.02.2017 г.
 3. Наредба № 3 за реда и условията за поставяне и премахванети на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56, ал. 1 от ЗУТ на територията на община Никопол Приета с Решение № 190/06.02.2017 г.
 4. Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Приета с Решение № 119/14.09.2016 г.

Изменена и допълнена с Решение № 217/27.04.2017 г.

 5. Наредба № 5 за водене на регистър на общинските детски градини и центъра за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс на територията на Община Никопол Приета с Решение № 218/27.04.2017 г.
 6. Наредба № 6  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Никопол

Приета с Решение № 224/05.05.2017 г.

Решение № 76 от 12.02.2018 г. на Административен съд - Плевен

Решение № 628 от 22.10.2018 г. на Административен съд - Плевен

7. Наредба  №7 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Никопол.

Приета с Решение№293 от 20.12.2017г.

 8. Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 2019 г. - 2023 г.

Приет с Решение № 3/28.11.2019 г.,
изменен и допълнен с:
Решение № 78 от 29.05.2020 г.
Решение №128/29.09.2020г.
Решение №185/25.02.2021г.
Решение №193/03.05.2022г. на Административен съд Плевен - отменени чл.19, ал.1, чл.20, чл.21, чл.68, ал.1 и ал.4, чл.99, ал.1

 9. Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет Никопол
Приет с Решение № 48/25.02.2012 г.
 10. Наредба за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Никопол Приета с Решение № 637/26.06.2015 г.
11. Програма за овладяване на популацията на Безстопанствените кучета на територията на Община Никопол Приета с Решение № 113/29.08.2008 г.
12. Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на община Никопол Приета с Решение № 182/31.05.2005 г.
13. Наредба за организацията и дейността на работата на клубовете на пенсионера и хората с увреждания на територията на община Никопол Приета с решение №310/29.06.2006 г.
14. Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на община Никопол Приета с Решение № 178/14.04.2009 г.
15.
Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от ДСП - Домашен Социален Патронаж в община Никопол
Приета с Решение № 151/30.03.2005 г.
16.  Наредба за символите, празниците, почетните знаци и награди на Община Никопол Приета с Решение № 550/16.09.2011 г.
17. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Никопол Приета с Решение № 407/16.12.2010 г.
18. Наредба за управление на общинския дълг

Приета с Решение № 298/30.05.2006 г.

Изменена и допълнена с Решение № 406/16.12.2010 г.

19. Наредба за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол Приета нова с Решение № 465/29.04.2011 г.
20. Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол

Приета с Решение № 403/16.12.2013 г.

Изменена и допълнена с Решение № 118/14.09.2016 г.
Изменена с Решение № 402/23.06.2022 г.

21. Наредба за начални цени за отдаване под наем на Общински обекти и терени със стопанско и административно предназначение в община Никопол Приета с Решение № 301/26.02.2010 г.
Актуализирана с Решение №417/09.08.2022г.
22. Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи Приета с Решение № 542/26.08.2011 г.
23. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никопол - отменена Приета с Решение № 177/14.04.2009 г.
Решение № 361/26.06.2019 г. на Административен съд Плевен
23. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никопол  Приета с Решение № 85/29.05.2020 г.
24. Наредба за условията и реда за извършване на амбулантна търговия на територията на община Никопол Приета с Решение № 107/14.07.2000 г.
25. Наредба за общинските концесии на територията на Община Никопол

Приета с Решение № 61/04.06.2004 г.

Изменена и допълнена с Решение № 169/26.04.2005 т.

26. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Никопол Приета с Решение № 636/26.06.2015 г.
27. Наредба за управление на общинските пътища Приета с Решение № 138/28.01.2005 г.
28. Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Никопол Приета с Решение № 86/29.05.2020 г.
29. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища в община Никопол

Приета с Решение № 300/26.02.2010 г.

Изменена и допълнена с Решение № 498/27.05.2011 г.

Изменена с Решение № 179/29.03.2019 г. на Плевенски Административен съд

30. Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственик от Община Никопол върху общинската част от капитала на търговските дружества /граждански дружества и сдружения с нестопанска цел/

Приета с Решение № 201/28.05.2009 г.

Изменена и допълнена с Решение № 288/29.01.2010 г.

31.
Наредба за предложенията, сигналите, жалбите и молбите на гражданите

Приета с Решение № 62/21.04.2000 г.

32. Наредба за пожарна и аварийна безопасност на територията на община Никопол

Приета с Решение № 39/30.04.2004 г.

Изменена и допълнена с Решение № 259/31.01.2005 г.; Решение № 239/27.08.2009 г.

33. Наредба за създаване, функциониране, преобразуване, контрол и закриване на общински предприятия по смисъла на чл. 52 от ЗОС Приета с Решение № 159/30.03.2005 г.
34. Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Никопол Приета с Решение № 42/29.02.2008 г.
Решение № 19/14.01.2019 г. на Административен Съд Плевен
35. ОТМЕНЕНА - Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол - ОТМЕНЕНА

Приета с Решение № 41/29.02.2008 г.

Изменена и допълнена с Решения №:

Решение № 156/30.01.2009 г.

Решение № 287/29.01.2010 г.

Решение № 414/31.01.2011 г.

Решение № 17/21.12.2011 г.

Решение № 225/18.12.2012 г.

Решение № 397/16.12.2013 г.

Решение № 172/20.12.2016 г.

Отменена с Решение № 115/26.08.2020 г.

36 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

Приета с Решение № 115/26.08.2020 г.

37.
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол

Приета с Решение № 173/27.02.2009 г.

Изменена и допълнена с Решения №:

Решение № 272/27.11.2009 г.

Решение № 286/29.01.2010 г.

Решение № 392/29.10.2010 г.

Решение № 415/31.01.2011 г.

Решение № 530/29.07.2011 г.

Решение № 77/21.04.2012 г.

Решение № 126/26.06.2012 г.

Решение № 148/06.07.2012 г.

Решение № 360/30.09.2013 г.

Решение № 492/30.07.2014 г.

Решение № 553/30.01.2015 г.

Решение № 117/14.09.2016 г.

Решение № 293/20.12.2017 г.

Решение №10/05.01.2018г. на Административен съд – Плевен

38. Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Никопол

Решение № 236/27.05.2021 г.

39.

Наредба за условията и реда за учредяване и упражняване правата на собственост в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и сключване на договори за съвместна дейност

Приета сРешение № 384/27.05.2022 г.


Наименование Брой тегления
НАРЕДБА ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.doc 67 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА НАЧАЛНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ И ТЕРЕНИ СЪС СТОПАНСКО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.doc"
Решение №417.docx 56 Изтегли документ с име "Решение №417.docx"
Наредба за усл. и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните д-сти и за .....pdf 94 Изтегли документ с име "Наредба за усл. и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните д-сти и за .....pdf"
Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г.(1).docx 82 Изтегли документ с име "Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г.(1).docx"
НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.docx 106 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.docx"
НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ.docx 423 Изтегли документ с име "НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ.docx"
Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г..docx 364 Изтегли документ с име "Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г..docx"