Обявления

Дата на публикуване: 01.12.2014 21:18


ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на доброволци за Създаване на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях

дата на публикуване 15.09.2021 г.
------------------------------------


СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.18А ОТ АПК до Нели Славева Генова


дата на публикуване 27.08.2021 г.
------------------------------------УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕКТ: МУЗЕЙ НА ОТКРИТО - АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК: "ПРИСТАНИ НА ВРЕМЕТО" – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП


дата на публикуване 25.08.2021 г.
------------------------------------


О  Б  Я  В  А   ЗА    К  О  Н  К  У  Р  С И

Изминаха години от трагичните събития довели до отнемането на живота на нашата съгражданка, Вероника Трайчева Здравкова /1991-2015/ и смъртта на Олару Роберт Стефан /1989-2013/от град Миовене - Р Румъния.

Те двамата запечатваха красивите моменти от живота – Вероника, чрез своите стихове, а Олару Роберт Стефан, чрез обектива на своя  фотоапарат. Със свое Решение, Общински съвет Никопол дава съгласие за обявяването на ежегоден конкурс за поезия и фотоконкурс в памет на  Вероника Здравкова и Олару Роберт Стефан.

ОБЩИНА НИКОПОЛ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ  „Тази приказка – Живот“ и ФОТОКОНКУРС „ ТАЗИ ПРИКАЗКА  - ЖИВОТ“ С  ТЕМА  „ЗАПЕЧАТАНИ МОМЕНТИ ОТ МОЕТО СЛЪНЧЕВО ЛЯТО - 2021„дата на публикуване 24.08.2021 г.
------------------------------------

СУ "Христо Ботев" гр.Никопол ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК


дата на публикуване 05.08.2021 г.
------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Дани 94- Димитър Митев" за "Изземване на наносни отложения в участъка от км. 602+200 до км.602+00 на р.Дунав в землището на с.Черковица, община Никопол, ЕКАТЕ№ 80697"

дата на публикуване 16.06.2021 г.
------------------------------------

Решение № ПН ЕО 12-2021г. на РИОСВ-Плевен за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никопол за периода 2021г. - 2028г."

дата на публикуване 11.06.2021 г.
------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Никопол за "Разширение на съществуващ гробищен парк" в ПИ№80697.87.134 в землището на с.Черковица, община Никопол

дата на публикуване 10.06.2021 г.
------------------------------------

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от "Еврокварц - МВ" ООД, ЕИК114671213


дата на публикуване 14.05.2021 г.
------------------------------------


ПОКАНА

ОТНОСНО: Представянето на    проект  „ Основно обновяване на централен  площад и прилежащи пространства в гр. Никопол- подобект : „ Централен площад“ , находящ се в УПИ I – 19 , 1128, 1205, 1171 в кв. 24, гр. Никопол.

Ръководството на Община Никопол, кани гражданите за участие в среща за представяне на  проект № BG06RDNP001-7.006 – 0072, с наименование   „ Основно обновяване на централен  площад и прилежащи пространства в гр. Никопол- подобект : „ Централен площад“ , находящ се в УПИ I – 19 , 1128, 1205, 1171 в кв. 24, гр. Никопол.

Проектът се изпълнява по процедура, чрез подбор на проектни предложения по  подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването на , подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура „ от мярка 7“ Основни услуги и обновяване на  селата в селските райони“ , BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ“ Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване , предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение „

Срещата  е организирана на 11.05.2021 год. от 10.30. часа  в заседателната зала на Общината .

Очакваме Ви!

дата на публикуване 26.04.2021 г.
------------------------------------


Решение № ПН ЕО 6/2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на "Плана за интегрирано развитие на Община Никопол 2021-2027 година"

дата на публикуване 26.04.2021 г.
------------------------------------


В
 изпълнение на Заповед № 123/19.04.2021 г. на кмета на Община Никопол за назначаване на Комисия за номиниране на кандидатите в конкурсна процедура за възлагане управлението на общинско публично предприятие „Медицински център 1 - Никопол” ЕООД, ЕИК: 114517172, открита в изпълнение на Решение № 190/25.02.2021 г. на Общински съвет – Никопол със Заповед № 73/12.03.2021 г. на кмета на Община Никопол, като същата е публикувана във в-к „Посоки“, бр. 21/6501/ - вторник/сряда, 16,17 март 2021 г., Комисията за номиниране проведе второ редовно заседание със задача:  Оценка на представена от допуснатия кандидат концепция за стратегическо управление на тема: „Анализ на финансово- икономическото състояние на предприятието, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на “Медицински център 1 – Никопол” ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели.", като въз основа на преценката Комисията за номиниране, взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска кандидат-управителя Красимир Димитров Кръстев до участие в Етап II: - Събеседване с допуснатия кандидат на  тема: „Стратегия за управление и развитие на предприятието в условията на извънредна епидемиологична обстановка. Преодоляване на негативните последици от COVID-19.”.

Събеседването по горепосочената тема с допуснатия кандидат ще се проведе на 27.04.2021 г., в 11:00 часа, в сградата на Община Никопол, с адрес: ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, Заседателна зала.


дата на публикуване 26.04.2021 г.
------------------------------------

В изпълнение на Заповед № 123/19.04.2021 г. на кмета на Община Никопол за назначаване на Комисия за номиниране на кандидатите в конкурсна процедура за възлагане управлението на общинско публично предприятие „Медицински център 1 - Никопол” ЕООД, ЕИК: 114517172, открита в изпълнение на Решение № 190/25.02.2021 г. на Общински съвет – Никопол със Заповед № 73/12.03.2021 г. на кмета на Община Никопол, като същата е публикувана във в-к „Посоки“, бр. 21/6501/ - вторник/сряда, 16,17 март 2021 г., Комисията за номиниране проведе първо редовно заседание със задача: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания в конкурсна процедура за възлагане управлението на общинско публично предприятие „Медицински център 1 - Никопол” ЕООД, ЕИК: 114517172, като въз основа на преценката Комисията за номиниране, взе следното

 РЕШЕНИЕ:

Допуска кандидат-управителя Красимир Димитров Кръстев до участие в Етап I: „Представяне от кандидатите на концепция за стратегическо управление на тема: „Анализ на финансово- икономическото състояние на предприятието, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и перспективи за развитие на “Медицински център 1 – Никопол” ЕООД, мероприятия за постигане на поставените цели." Концепцията за стратегическо управление по горепосочената тема от допуснатия участник следва да бъде представена в общинска администрация в срок до 23.04.2021 г. включително.дата на публикуване 21.04.2021 г.
------------------------------------
 

Уведомление за инвестиционно предложение "Изземване на наносни отложения в р.Дунав в землището на с.Черковица, община Никопол" от "Еврокварц - МВ" ООД, гр. Плевен


дата на публикуване 23.03.2021 г.

------------------------------------


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.ДВ бр.94/2012г.)

ЕТ "Дани - 94 Димитър Митев", гр. Никопол, п.к. 5940, ул. „Васил Левски“ № 19, телефон: 0879890320

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения в р.Дунав в землището на с.Черковица общ.Никопол“

За контакти:  Димитър Петков Митев, тел. 0879890320

Писмени становища и мнения се приемат писмено в община Никопол, кметство Черковица или в МОСВ - София, п.к.1000, ул."Княгина Мария Луиза" № 22, Дирекция "Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването"

Приложение: 1.Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


дата на публикуване 10.03.2021 г.
------------------------------------


О Б Я В Л Е Н И Е

 Съобщаваме, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000396 „Персина“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белене, с. Татари, община Белене, област Плевен, с. Лозица, гр. Никопол, с. Черковица, с. Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, с. Ореш, гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Плевен (гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 А, централна поща п.к. 35) и Велико Търново (гр. Велико Търново, „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения

дата на публикуване 24.02.2021 г.
------------------------------------

Конкурс за заемане на една работна позиция - длъжност  "Психолог в Център за обществена подкрепа гр. Никопол"

дата на публикуване 17.02.2021 г.
------------------------------------

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ОБЩИНА НИКОПОЛ, гр. Никопол, п.к. 5940, ул. „Александър Стамболийски“ № 5, телефон: 06541/21-90, факс: 06541/27-64

съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Карач Дере“, община Никопол и възстановяване на замърсени терени“

За контакти:  Даниела Русанова, тел. 0878162459

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ Плевен, 5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А, Централна поща п.к. 35, e-mail: office@riew-pleven.eu

Приложение: 1.Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС


дата на публикуване 05.02.2021 г.
------------------------------------

Информационна кампания за задълженията на лицата, използващи дървесина за битово отопление.

 

Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да е суха;
 2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
 3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
 4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

   Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.

Минимални срокове за естествено просушаване на сурова дървесина

Вид на
дървесината

Размери
на дървесината

Период в месеци

твърди
широколистни

меки
широколистни

иглолистни

Обла небел

ена

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

14

12

12

дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

12

11

10

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см

13

12

11

дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см

10

9

8

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см

7,5

7

7

дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см

6

5,5

5

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см

5

4,5

4

дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см

3,5

3,5

3,5

Цепена
или
фасони-
рана

дължина над 2 м

8

7,5

7,5

дължина от 1 до 2 м

6,5

5,5

5

дължина от 0,4 до 1 м

4,5

3,5

3

дължина до 0,4 м

3

3

2,5

 

Регистрирани превишения и средномесечни концентрации на ФПЧ

дата на публикуване 21.01.2021 г.
------------------------------------


ОБЩИНА НИКОПОЛ ОБЯВЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2021-2027г.“

ПРОЕКТ НА „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2021-2027г.“

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ

за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2021-2027г.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Никопол е изготвила проект на План за интегрирано развитие на община Никопол за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок от 14.01.2021 г. до 14.02.2021 г. Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани в деловодството на Община Никопол на адрес: гр.Никопол, ул.”Ал.Стамболийски” № 5, ет.1, информационен център - за граждани и юридически лица или на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

План за интегрирано развитие на Община Никопол за периода 2021-2027 г./линк към файла/ 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Никопол (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и възможности. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Никопол е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Община Никопол е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион от ниво 2 и действащите устройствени планове.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 14.02.2021 г. вкл. в деловодството на Община Никопол на адрес: гр.Никопол, ул.”Ал.Стамболийски” № 5, ет.1, информационен център за граждани и юридически лица или на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

В тази връзка Общинска администрация-Никопол отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 

ИВЕЛИН САВОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Приложения

дата на публикуване 14.01.2021 г.
------------------------------------

Уведомление за инвестиционно предложение: "Кабелно ел.захранване СрН-20kV  и Трафопост 20/0.4kV към обект "Музей на открито с административна сграда" в УПИ I -1204, I-1385, I-1386, I-1387,кв.3а, 3б, попадаж в регулационните линии на гр.Никопол, общ.Никопол


дата на публикуване 13.11.2020 г.
------------------------------------


Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "ДАНИ 94 - ДИМИТЪР МИТЕВ" за обект "Изземване на наносни отложения от р.Дунав, в землището на с.Черковица, община Никопол"

дата на публикуване 30.10.2020 г.
------------------------------------


Класиране на кандидатите в конкурса за за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, с ЕИК 000410049, за срок от 3 години от датата на сключване на договора за възлагане на управлението

дата на публикуване 30.10.2020 г.

------------------------------------ 


Обява за обществеността
Уведомяваме Ви, че Община Никопол с ЕИК: 000413885 и адрес гр.Никопол, ул. "Ал.Стамболийски" 5, тел.: 06541/2190, е-mail: obshtina@nikopol-bg.com
има следното инвестиционно предложение: "Изграждане на  път до археологически обект "Скална църква" от о.т. 54 до о.т. 67д по ул. "Александър Стамболийски", гр. Никопол" - финансиран по Програмата "INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA" 2014-2020


дата на публикуване 22.10.2020 г.
------------------------------------ 


Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛИНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД за обект "Външно кабелно електрозахранване НН на "Производствено складова база за орехи", УПИ I-116, квартал 29 по плана на с.Дебово, ул. "Осъм" № 2, обкина Никопол, област Плевен"

дата на публикуване 16.10.2020 г.
------------------------------------ 


Уведомление за инвестиционно предложение от "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛИНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД за обект "Външно кабелно електрозахранване НН на "Съществуваща сграда" поземлен имот с идентификатор 51723.500.563, УПИ V-457, квартал 39 по плана на град Никопол, ул. "Васил Левски" № 51"

дата на публикуване 16.10.2020 г.
------------------------------------ 


Община Никопол, на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, във връзка с изпълнение на Решение № 116 /26.08.2020г. на Общински съвет – Никопол и Заповед № 239/15.09.2020 г. на кмета на община Никопол,

ОБЯВЯВА:

 1. Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, с ЕИК 000410049, за срок от 3 години от датата на сключване на договора за възлагане на управлението - повече информация тук

дата на публикуване 18.09.2020 г.
------------------------------------ 
ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

------------------------------------
Уведомление за инвестиционно предложение: Изместване на 20kV "Елия" във връзка с изграждане на път до обект: "Музей на открито - Археологически парк "Пристани на времето" в УПИ I -1204, I-1385, 1386,1387,кв.3а, 3б, гр.Никопол

------------------------------------

На 31.07.2020 год. /петък/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение по лекарско предписание.

------------------------------------

Решение №479 от 13.07.2020г. на Министерски съвет за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - с.Муселиево
------------------------------------


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
 ДП"Пристанищна Инфраструктура" ЕООД
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Изграждане на подземно ел.трасе, кабел НН" в ПИ № 257018, в землището на с.Въбел, общ.Никопол

Уведомление за инвестиционно предложение


------------------------------------
На 13-14 юли 2020 година /понеделник и вторник/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в следните населени места на община Никопол както следва: с.Бацова махала, с.Санадиново, с.Новачене, с.Дебово и гр.Никопол.
------------------------------------ 

На 10-12 юли 2020 година /петък, събота и неделя/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари във всички населени места от община Никопол.
------------------------------------ 
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

Във връзка с изпълнение на Решения № 61/27.02.2020 г. и № 96, 97 и 104/26.06.2020 на ОбС-Никопол и Заповеди № 176, 177, 178, 179, 180 и 181 от 29.06.2020 г.на Кмета на Община Никопол за:

1. Продажба на следните движими вещи:

- лек автомобил АУДИ А6 с тръжна цена 968,80 лв.

- лек автомобил ВАЗ 21214 с тръжна цена 1512.00 лв.

- специален автомобил УАЗ 452 с тръжна цена 257.60.00 лв.

 1. Отдаване под наем на ЗЗ от ОПФ с.Новачене и с.Драгаш войвода, съгласно тръжната документация, с обща площ 33.064 дка при първоначална тръжна цена 50 лв/дка
 2. Отдаване под наем на дворни места в с.Санадиново – 10 бр., с тръжна цена 16 лв./дка
 3. 4. Отдаване под наем на помещения в с.Новачене – 2 бр., с тръжна цена 1,20 лв./кв.м. – магазин; 1,50 лв./кв.м – заведение;
 4. Отдаване под наем на помещение – офис, с.Въбел с тръжна цена 2,00 лв./кв.м
 5. Отдаване под наем на помещение - производствено помещение, гр.Никопол с тръжна цена 1,50 лв./кв.м. Всички начални тръжни цени са без ДДС.

------------------------------------ 
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2019 г.

 Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.06.2020 г. (вторник) от 14:00 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала, където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Никопол за 2019 година.

 Предвид епидемиологичната обстановка, призоваваме заинтересованите лица, желаещи да получат отговори на своите въпроси по темата да направят запитванията си  на електронната  поща на общината:  obshtina@nikopol-bg.com или на хартиен носител на адрес гр. Никопол, пощ.код 5940, ул. „Ал.Стамболийски“ № 5.

Обсъждането ще се проведе  при прилагане на необходимите мерки за противоепидемична защита, спазване на социална дистанция, лична хигиена и носене на предпазни маски.

На обсъждането ще се допускат посетители  - до ограничения капацитет на залата.

ОТЧЕТ 2019
------------------------------------ 
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
"САКАДЖИ И КО" ЕООД
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Създаване на мини мандра, ремонт на съществуваща сграда и закупуване на система за производство на сирене" в ПИ № 001015, в землището на с.Любеново, общ.Никопол

Уведомление за инвестиционно предложение
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието от околната среда/ОВОС/
------------------------------------ 
О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
"БТК" ЕАД 831642181
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: "Приемо-предавателна станция за глас и/или на БТК ЕАД, VT5611 A Evlogievo TVR"

------------------------------------ 

ОБЯВА за обществеността
уведомяваме Ви, че "ЧЕЗ Разпределение" АД има следното инвестиционно предлоение:
"Външно кабелно електрозахранване НН на "Филиал за спешна медицинска помощ, навес за линейки, козирка, дизелгенератор и паркинг"""

------------------------------------ 
Съобщение съгл чл. 62а,ал. 1 от Закона на водите за промяна разрешително № 12170686/31.10.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект река Съзлийка

13.03.2020г.
------------------------------------


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА НИКОПОЛ
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НА УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" НАД Р."СЪЗЛИЙКА", НАХОДЯЩ СЕ В ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.НИКОПОЛ - ПРОМЯНА ПО ЧЛ.154, АЛ.5 ОТ ЗУТ

11.02.2020г.
------------------------------------

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА НИКОПОЛ
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 5 /пет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол, със следните адреси:
• Блок „Еделвайс“, гр. Никопол, ул. Крепостна №12
• Блок „Шишман“, гр. Никопол, ул. Елия №47-49
• Блок „Елия“, гр. Никопол, ул. Раковска №8
• Блок „Дунав“, гр. Никопол, пл. Европа №1
• Блок „ДЗС“, гр. Никопол, пл. Европа №11
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/
За контакти: Ивелин Савов, Кмет на Община Никопол.
Адрес: Община Никопол, гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, тел.: 06541/2190, факс: 06541/2764, e-mail: obshtina@nikopol-bg.com
/лице, адрес, телефон/
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен – 5800, ул. “Ал. Стамболийски” № 1а, e-mail: office@riew-pleven.eu.
Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

24.01.2020г.
------------------------------------
Искане за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от Клеърс ЕООД за инвестиционно предложение "Използване на съществуващи резервоари за съхранение на нефтопродукти за захранване на газонафтова горелка(фабрична) към машина 2 за производство на хартия"
------------------------------------


Заповед на Кмета на Община Никопол относно определяне на границите на районите, включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район през 2020 г.; честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извънстроителни граници; честотата на извършването на дейностите по управление на "зелени" отпадъци в строителни граници.


------------------------------------ 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЕЛИА МИЛК ООД, представлявана от Ахмед Тосунов Татарлъ, Атакан Ахмедов Татарлъ, Турай Ахмедов Татарлъ

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„Газово захранване и котелна инсталация към цех за преработка на мляко до 6т/дн“.Инормация по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС
------------------------------------

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Никопол

Представлявана от д-р Валерий Димитров Желязков- Кмет

гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски”, №5

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци в местност „Карач дере“ в землището на град Никопол“.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


публикувано на 23.10.2019г.
--------------------------------------------------------------

ОБЯВА

Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда предоставяме публичен достъп до Заданието за обхвата и съдържанието на доклада за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" и приложенията към него.

Становища и коментари може да подавате с приложеният формуляр за коментари.

Задание
Приложения


публикувано на 07.10.2019г.
----------------------------------------------------------------

Покана за обществено обсъждане от местната общност на проект за дългосрочен дълг от Община Никопол

публикувано на 18.07.2019г.
----------------------------------------------------------------

На 20.06.2019 година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари в гр. Никопол

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

Уведомително писмо от Община Белене за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 06:00 до 10:00 часа на територията на община Белене

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

На 21.06.2019 г. /петък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари във с. Дебово, с. Новачене, с. Санадиново и с. Бацова махала

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

На 20.06.2019 г. /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари във с. Лозица, с. Любеново, с. Въбел и с. Драгаш войвода

публикувано на 19.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

На 16.06.2019 г. / неделя/ ще се извъърши дезинсекционна обработка против комари в гр.Никопол

публикувано на 10.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

От 13.06.2019 г. до 16.06.2019 г. /четвъртък до неделя/ще се извършат дезинсекционни обработки против комари във всички населени места от община Никопол

публикувано на 10.06.2019 г.
----------------------------------------------------------------

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 01.02.2019 г.
----------------------------------------------------------------

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 04.01.2019 г.
----------------------------------------------------------------

Община Никопол започва приемането и издаването на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите: скица на поземлен имот; скица на сграда; схема на самостоятелен обект; удостоверение за наличие или липса на КККР


публикувано на 19.12.2018 г.
----------------------------------------------------------------

Заповед във връзка с почистване на улиците в община Никопол от сняг

публикувано на 19.12.2018 г.
----------------------------------------------------------------

Заповед на Кмета на Община Никопол относно определяне на границите на районите, включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния район през 2019 г.; честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извънстроителни граници; честотата на извършването на дейностите по управление на "зелени" отпадъци в строителни граници.


публикувано на 17.10.2018 г.
----------------------------------------------------------------
ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 04.09.2018 г.
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА
- повече информация ТУК

публикувано на 04.09.2018 г.
----------------------------------------------------------------

СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - повече информация ТУК

публикувано на 08.08.2018 г.
----------------------------------------------------------------

П О К А Н А за обществено обсъждане от местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, представляващ безлихвен заем от ЦБ, за частичното му погасяване, във връзка с извършени плащания по изпълнен проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region” (в превод на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.


публикувано на 31.07.2018 г.
----------------------------------------------------------------

Уведомление за наземно третиране на земеделски площи в землище Никопол за периода от 01.06.2018 г. до 03.06.2018 г.
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
П О К А Н А
за обществено обсъждане от местната общност
на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, в качеството на
„СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”, за рефинансиране на съществуващ дълг по договор за
кредитна линия №380-102 от 14.08.2017 г. (рег.№203/14.08.2017 г. в регистъра на
общината) и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане на
нов дълг, с „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ” „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – НИКОПОЛ” ЕООД гр.Никопол („МБАЛ-Никопол” ЕООД), за погасяване
на публични задължения на „МБАЛ-Никопол” ЕООД
към Националната агенция за приходите
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННО РАБОТНО МЯСТО - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННО РАБОТНО МЯСТО - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДННО РАБОТНО МЯСТО - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
ДГ НОВАЧЕНЕ И ОУ П.ЕВТИМИЙ С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВАТ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
ДГ № 1 ЩАСТЛИВО НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------
ДГ НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------  
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
-------------------------------------------------------------------------- 
СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК
--------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------
 

СТАТУТ НА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ЛЮБИТЕЛСКА ФОТОГРАФИЯ НА ИМЕТО НА ОЛАРУ РОБЕРТ-СТЕФАН (1989-2013)

СТАТУТ НА ГОДИШНА НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ИМЕТО НА ВЕРОНИКА ТРАЙЧЕВА ЗДРАВКОВА (1991-2015)

--------------------------------------------------------------------------
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите Изх. № ПВ1-00116/18.04.2017 г.
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ V-VII КЛАС - ПИГ В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 ОТ Закона за водите
--------------------------------------------------------------------------
УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.1 АПК относно ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ.65, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ОТНЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В С.МУСЕЛИЕВО И В С. НОВАЧЕНЕ
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО ЗА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА В СУ "ХРИСТО БОТЕВ" - ГР. НИКОПОЛ
--------------------------------------------------------------------------
Съобщение на Басейнова Дирекция съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите - "ТК - Био Селекшън - Дебово"

--------------------------------------------------------------------------
Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на:
1. Границите на районите включени в системата на организираното
поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ
2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци
в строителни и извън строителни граници
3. Честотата на извършване на дейностите по управление на "зелени" отпадъци
в строителни граници
--------------------------------------------------------------------------
Обява за провеждане на конкурс за свободни войнишки длъжности
за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши
училища в страната и чужбина от 06.02.2017 г. до 17.02.2017 г.
---------------------------------------------------------------------------
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по
длъжностно разписание за резервисти
---------------------------------------------------------------------------
СУ "Христо Ботев" и Детска градина № 1 "Щастливо детство" гр. Никопол
обявяват свободни работни места
----------------------------------------------------------------------------
В сградата на Общинска администрация-Никопол, етаж 1,
Център за административни услуги и информация до 3
1.08.2016 год.
се записва за дърва за огрев /акация/.
Цена на 1 пр. куб.м – 60.00 лв.
Право на записване имат лицата, които нямат данъчни задължения
към Община Никопол.
С приоритет при записването ще се ползват лицата представили
експертно решение от ТЕЛК и/или самотно живеещи лица.

-----------------------------------------------------------------------------
СУ "Христо Ботев" гр. Никопол обявява свободни работни места
------------------------------------------------------------------------------
Обявление за свобоно работно в Детска градина "Слънце" с. Драгаш войвода
-------------------------------------------------------------------------------
Свободни работни места в Детска градина "Георги Иванов" с. Новачене

--------------------------------------------------------------------------------

СУ "Христо Ботев" гр. Никопол обявява свободни работни места

---------------------------------------------------------------------------------

ОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" С.НОВАЧЕНЕ
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
-----------------------------------------------------------------------------------

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУБРАТ

------------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62, ал. 1, във връзка с чл.75 от Закона за водите
Изх№ ПВ1-00015,Плевен 17.05.2016 на МОСВ, Басейнова дирекция "Дунавски район"

---------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон

------------------------------------------------------------------------------------------

Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата за 2015 г.

------------------------------------------------------------------------------------------

Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности


------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища
в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в
61-ва механизирана бригада – Карлово и
2-ра механизирана бригада – Стара Загора


-------------------------------------------------------------------------------------------
До всички наематели на пасища, мери, ливади от  ОПФ
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
-------------------------------------------------------------------------------------------

Съобщение за провеждане на консултации по Задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада за Екологична оценка на Общия устройствен план на община Никопол
----------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД/03.08.2015 на основание чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумения между собствениците и/или ползвателите

-----------------------------------------------------------------------------------------------

На основание чл.72, ал.2 и ал.3 от ППЗСПЗЗ, Общинска служба "Земеделие" - Никопол СЪОБЩАВА, на земеделските производители на територията на община Никопол, че са изготвени предварителните регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70 за изготвяне на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ и чл.73, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица имат право да подадат заявления за отстраняване на допуснати грешки и неточности в срок до 18 август 2015г.
-----------------------------------------------------------------------------------
Протокол от Заседание на комисия назначена със Заповед №99-1/02.04.2015г.

-----------------------------------------------------------------------------------
ЗАПОВЕД - Забранява се къпането във водите на р.Дунав и всички открити водни обекти на територията на община Никопол, като се поставят обозначителни табели "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО"

-----------------------------------------------------------------------------------

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Наименование Брой тегления
Обява(1).pdf 0 Изтегли документ с име "Обява(1).pdf"
Съобщение.pdf 3 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"
МУЗЕЙ НА ОТКРИТО.pdf 4 Изтегли документ с име "МУЗЕЙ НА ОТКРИТО.pdf"
КОНКУРСИ ЗА ПОЕЗИЯ и ФОТОГРАФИЯ.docx 8 Изтегли документ с име "КОНКУРСИ ЗА ПОЕЗИЯ и ФОТОГРАФИЯ.docx"
Св раб м ABV_Attachments.zip 7 Изтегли документ с име "Св раб м ABV_Attachments.zip"
УВЕДОМЛЕНИЕ ЕТ ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ.pdf 11 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ ЕТ ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ.pdf"
РЕШЕНИЕ №ПН ЕО 12-2021.pdf 11 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ №ПН ЕО 12-2021.pdf"
обява.pdf 11 Изтегли документ с име "обява.pdf"
Искане за ОВОС28042021.pdf 107 Изтегли документ с име "Искане за ОВОС28042021.pdf"
РЕШЕНИЕ № ПН ЕО 6-2021.pdf 32 Изтегли документ с име "РЕШЕНИЕ № ПН ЕО 6-2021.pdf"
Приложения.rar 66 Изтегли документ с име "Приложения.rar"
OVOS-24-uvedomlenie ЕВРОКВАРЦ-МВ.pdf 95 Изтегли документ с име "OVOS-24-uvedomlenie ЕВРОКВАРЦ-МВ.pdf"
обява Дани 94 -Димитър Митев.pdf 94 Изтегли документ с име "обява Дани 94 -Димитър Митев.pdf"
BG0000396_217b3d8a9212dcd92002f740ea3e07c990.zip 78 Изтегли документ с име "BG0000396_217b3d8a9212dcd92002f740ea3e07c990.zip"
конкурс.pdf 222 Изтегли документ с име "конкурс.pdf"
7_info_OVOS.doc 187 Изтегли документ с име "7_info_OVOS.doc"
справка въздух.pdf 106 Изтегли документ с име "справка въздух.pdf"
ПИРО общ. Никопол.pdf 215 Изтегли документ с име "ПИРО общ. Никопол.pdf"
Обява за обществеността.pdf 132 Изтегли документ с име "Обява за обществеността.pdf"
 1. Обявления - Текуща страница