Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения в община Никопол
комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение - община Никопол, по предварителна заявка и необходимост от съответните бюджетни звена с транспорт на изпълнителя за 2012 г. съгласно приложената спецификация към тръжната документация за периода от 12 /дванадесет месеца/месеца /Приложение № 1/. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.


РЕШЕНИЕ
за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение - община Никопол, по предварителна заявка и необходимост от съответните бюджетни звена с транспорт на изпълнителя за 2012 г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение - община Никопол, по предварителна заявка и необходимост от съответните бюджетни звена с транспорт на изпълнителя за 2012 г. съгласно приложената спецификация към тръжната документация за периода от 12 /дванадесет месеца/месеца /Приложение № 1/. Възложителят си запазва правото да увеличава или намаля количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните (специфични) нужди на всяка структура"