Инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадка на РСУО в регион Левски (Никопол)
Съобщение до всички заинтересовани лица относно отварянето на ценовите оферти


Отговор на постъпило запитване

Отговор на постъпило запитване

Декларация - Справка за оборот от строителство на обекти общо за последните три години - 2010 г., 2011 г. и 2012 г.


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Промяна в решение за АОП


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Промяна в решение за АОП


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпило запитване


Отговор на постъпило запитване


Промяна в Решение за АОП


Отговор на постъпило запитване


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадка на регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Левски (Никопол) - Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2122, в землищата на с. Санадиново, общ. Никопол и с. Петокладенци, общ. Белене"