МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

Дата на публикуване: 29.06.2017 00:00

ОБЯВЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“


МИГ Белене – Никопол откри процедура за подбор на проектни предложения по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райониМЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.022: МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ „Подобряване НА производствения капацитет в МСП на територията на МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ“

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „МИГ БЕЛЕНЕ – НИКОПОЛ”

 

МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  - СНИМКА 1, СНИМКА 2, СНИМКА 3 ,
СНИМКА 4

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

 

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ