ЗАПОВЕДИЗаповед № РД 01-655 от 13.11.2020 г. на Министъра на Здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.11.2020 г. до 30.11.2020 г.
----------------
Заповед № 284/23.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район през за 2021 г.
----------------
Заповед № 282/22.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на комисия за проверка съгласно чл.140а от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация  във връзка с писмени сигнали на собственици на имоти относно адресни регистрации на лица в нарушение на чл.92, чл.99, чл.99а от Закона за гражданската регистрация.