ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой за нуждите на Община Никопол

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с откритата процедура по реда на ЗОП: “Доставка на колесен многофукционален багер с челен товарач – 1 брой за нуждите на Община Никопол” и включва и неговото гаранционно обслужване за договорения срок с избрания за изпълнител на поръчката участник УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, ЧЕ НА 04.09.2012 г. в 8,30 часа в заседателната зала на Община Никопол ще се отворят ценовите оферти.Д О КУ М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКАЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой зануждите на Община Никопол"

Дата: 10.07.2012 г.