Проект № BG06RDNP001-19.253-0001: „Реконструкция, рехабилитация и обновяване на обекти на територията на община Никопол“: подобект 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ село Черковица, община Никопол“

Дата на публикуване: 16.02.2021 00:00
ИНФОРМАЦИЯ

Наименование Брой тегления
За сайта Черковица.docx 105 Изтегли документ с име "За сайта Черковица.docx"
  1. територията на община Никопол“: подобект 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ село Черковица, община Никопол“... - Текуща страница
  2. Проект № BG06RDNP001-7.006-0072: „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол“