Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Директор на Дирекция Устройство на Територията" в общинска администрация Никопол
О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 534 /27.12.2013 г. на Кмета на Община Никопол  във връзка с чл.10 и чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 ичл.13 ал.1 от /НПКДС/

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: Директор на дирекция  „ Устройство на територията    при Общинска администрация Никопол - 1 /една/ щатна бройка.

 

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, минимална степен – Бакалавър

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: инженер / технически науки/

 - професионален опит:не по малко от 4 / четири / години .

 - минимален ранг – III  младши

 

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

      - документ за компютърна компетентност – базови умения /работа с Microsoft, Word,Excel, Internet и правно-информационни  продукти / e предимство;

 

      С предимство са кандидати, притежаващи стаж в общинска администрация.

 

4. Конкурсът да се проведе, чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

                                                                                                                              

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец/Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

- Декларация по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни

   служители, че лицето е български гражданин, че е пълнолетно, не е поставено под

  запрещение,   не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от  

  свобода и не е   лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

- Копие от документ удостоверяващ, продължителността на изискуемия професионален  

   опит или придобития ранг като държавен служител.

- Свидетелство за съдимост .

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок след публикуване на обявата.

 

Документите се подават в Информационен център за обслужване на гражданите и юридическите лица - деловодство на Общинска администрация –Никопол, ул.” Ал.Стамболийски „ № 5 " в срок до 14.01.2014 год. – включително/ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

 

7. Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационно табло  в сградата на Общинска администрация Никопол , етаж 1 , както и в сайта на Община Никопол- www.nikopol-bg.com .

Обявлението за конкурса е публикувано едновременно във вестник „Посоки  „ и регистъра  по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията  на 03.01.2014г.

 

Лице за контакт:

Анелия Димитрова – Директор на дирекция „ Административно обслужване и правни дейности

 

Телефон за контакт: 06541/ 22-90

 

8. Описание на длъжността:

 

-Длъжността  Директор на дирекция  „ Устройство на територията  „ :

-  Организира, ръководи,координира и контролира цялостната дейност отразяваща общинската политика в областта на : административно - техническите услуги във връзка с устройство на територията , строителството и комуналните дейности на територията на общината

- Ръководи, организира, контролира, планира, координира,отчита и носи отговорност за дейността и изпълнение на задачите на дирекцията  отразяваща общинската политика в  областта на : административно- техническите услуги във връзка с устройство на територията , строителството и комуналните дейности на територията на общината

- Изготвя инвестиционните програми на община Никопол,планира и отчита капиталовите разходи.

- Организира разработването, съгласуването и актуализирането на вътрешната нормативна уредба по отношение на териториалното и селищното устройство, строителството и архитектурата.

- Координира и контролира дейността по строителството на територията на общината.;

- Участва в търгове по ЗОП.

- Координира разработването и изпълнението на проекти по  програми на ЕС ,  стратегии и планове за развитието на общината.

- Подпомага кмета на Общината  при осъществяване на дейността му.

 

 9. Размер на основната заплата, определена за длъжността е от 680 .00 лева  при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г..