Конкурс за длъжностите: старши експерт

Дата на публикуване: 20.02.2015 17:31

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжностите старши експерт "Икономически дейности" и старши експерт "Инвестиции и проекти" при Дирекция "Икономически дейности" в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОПОЛ
О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед №  495/ 10.12.2012 г. на Кмета на Община Никопол  във връзка с чл. 10 и чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 и чл.13 ал.1 от /НПКДС/

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжностите:

1.1 Старши експерт „ Инвестиции и проекти „  при Дирекция „ Икономически дейности  „–

       2 /две/ щатни бройки.

1.2 Старши  експерт „ Икономически  дейности „  при Дирекция „Икономически дейности „

       1 / една / щатна бройка ;

2.   Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане

      на длъжността Старши експерт „ Инвестиции и проекти „ :

- образование: висше, минимална степен – „бакалавър”

 - професионална област :  икономика;

 - професионален опит -  3 години ;

 - минимален ранг – V младши .

3. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане

      на длъжността Старши експерт „ Икономически дейности  : 

 - образование: висше, минимална степен – „бакалавър”

 - професионална област :  икономика ,Администрация и управление ;,

 - професионален опит -  3 години ;

 - минимален ранг – V младши .

4. Допълнителни изисквания за длъжностите:

 - компютърна компетентност  - базови умения /работа с Microsoft /Word,

    Excel, Internet;/

    С предимство са кандидати, притежаващи стаж в общинска администрация.

5. Конкурсът ще се проведе, чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

6. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 - Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

    от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).  

 - Декларация по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за

    държавни служители, че лицето е български гражданин, че е пълнолетно, не е   

    поставено под  запрещение,   не е осъждано за умишлено престъпление от общ

    характер на лишаване от  свобода и не е   лишено по съответен ред от правото да

    заема определена длъжност.

 -  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

 -  Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен

    стаж.;

 - Свидетелство за съдимост .

7. Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите, или чрез техни

    упълномощени представители в  Информационен център за обслужване на

    гражданите и юридическите лица - деловодство на Общинска администрация –

    Никопол, ул.” Ал.Стамболийски „ № 5 " в срок до 17.00 часа на 05.03.2015 год.

8. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в 

     срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на

     допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане

     на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Никопол, както и    

     на  електронната й страница: www.nikopol-bg.com

 

Лице за контакт:

Анелия Димитрова – Директор на дирекция „ Административно обслужване и правни дейности

Телефон за контакт: 06541/ 22-90

 

9. Кратко описание на длъжностите съгласно утвърдените  длъжностни характеристики :          

9.1 Длъжността  Старши експерт „ Инвестиции и проекти” при дирекция „ИД”: 

       Следи и проучва, разработва и прилага отделните оперативни програми на ЕС,  

       програми и фондове от различни донори извън ЕС, местни, национални източници  

       на финансиране,  отговарящи за приоритетите и възможностите за развитие на

       Община Никопол. Участва в изготвянето на предложения,  становища и анализи  

       при разработване и приемане на  стратегически за общината документи.

 9.2  Длъжността Старши експерт „Икономически дейности”, при Дирекция „ИД”:

       Осъществява издирване, актуване, деактуване, контрол и разпореждане с 

       общинска собственост, отчуждаване и обезщетяване на собственици на отчуждителни

       имоти, подготовка на процедури по учредяване на концесии върху недвижими имоти –

       общинска собственост. Изготвя становища, анализи и предложения за

       придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

 

10. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е  550 .00 лева при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г..

 

Образци за заявления за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.1 и 2  от НПКДС могат да се изтеглят от следният Интернет адрес: www.nikopol-bg.com

 1. Конкурс за длъжностите: старши експерт - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
 4. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 7. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 8. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол
 9. Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"
 10. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 11. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол
 12. Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево