Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"

Дата на публикуване: 03.07.2013 13:20

Списък с допуснатите до участие в конкурс кандидати

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед №  307 /01.06.2013 г. на Кмета на Община Никопол  във връзка с чл. 10 и чл.10а,ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 и чл.13 ал.1 от/НПКДС/

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: Старши експерт „ Финансово - счетоводни дейности „  при Дирекция „Финансово - счетоводни дейности„, Община Никопол – 1 /една/ щатна бройка.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, минимална степен – Бакалавър .

 - предпочитана специалност, по която е придобито образованието: икономика

- професионален опит: не по малко от 1 /една/ година в икономическата сфера

/ с предимство в бюджетната сфера/ ;

 - минимален ранг – V младши

 

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

 - компютърна компетентност  - документ за базови умения /работа с Microsoft /Word,

    Excel,Internet;/- при липсата на хорариум по информатика – по икономическа или друга специалност на образователно- квалификационна степен.

 

4. Конкурсът да се проведе, чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

   от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).  

- Декларация по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за

    държавни служители, че лицето е български гражданин, че е пълнолетно, не е   

    поставено под  запрещение,   не е осъждано за умишлено престъпление от общ

    характер на лишаване от  свобода и не е   лишено по съответен ред от правото да

    заема определена длъжност.

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

- Копие от документ удостоверяващ, продължителността на изискуемия професионален опит или придобития ранг като държавен служител.

- Копие от документ за базови компютърни умения / когато е приложимо/ .

- Свидетелство за съдимост .

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок след публикуване на обявата.

 

Документите се подават в Информационен център за обслужване на гражданите и юридическите лица -деловодство на Общинска администрация – Никопол, ул.” Ал.Стамболийски „ № 5" в срок до 15.07.2013 год. – включително/ всеки работен ден от 09:00 до12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

 

7. Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационно табло  в сградата на Общинска администрация Никопол, етаж 1 , както и в сайта на Община Никопол- www.nikopol-bg.com.

 

Обявлението за конкурса е публикувано едновременно във вестник „Посоки „ и регистъра  по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията  на  02.07.2013 г.

 

Лице за контакт:

Анелия Димитрова – Директор на дирекция „ Административно обслужване и правни дейности

Телефон за контакт: 06541/ 22-90

 

8. Описание на длъжността:

 

 -  Длъжността Старши експерт „ Финансово-счетоводни дейности „ –

 

Осъществява определени в нормативните актове специфични функции по финансовата и счетоводна отчетност в Общинска администрация Никопол.

 

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността е  600.00 лева при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г..


Образци на заявления за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 1 и 2 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www. nikopol-bg.com
 1. Конкурс за длъжността старши експерт \"Финансово - счетоводни дейности\" - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
 4. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 7. Конкурс за длъжностите: старши експерт
 8. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 9. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол
 10. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 11. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол
 12. Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево