Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол

Дата на публикуване: 04.04.2013 10:29

КОНКУРС за  управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, гр. Никопол
на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал.2 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението  на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения органът, във връзка с изпълнение на решение №121/14.09.2016 година на Общински съвет - Никопол и заповед №392/27.10.2016 година на Кмета на Община Никопол


----------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол, чийто собственик на капитала е Община – Никопол.
На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, чл.6 и чл.11 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 106 от 29.03.2012 г. на Общински съвет Никопол

 1. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
 4. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 7. Конкурс за длъжностите: старши експерт
 8. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 9. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол
 10. Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"
 11. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 12. Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево