EЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Дата на публикуване: 18.06.2021 11:39

УСЛУГИ МДТ

 1.  1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
 1.  2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 1.  2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
 1.  2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
 1.  2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 1.  2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 1.  2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство
 1.  2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 1.  9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК

 

ГРАО

 

 1.  2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
 1.  1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 1.  2016 Издаване на удостоверение за наследници
 1.  2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 1.  2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 1.  2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
 1.  2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 1.  2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 1.  2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 1.  2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат