ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ

Дата на публикуване: 30.08.2016 14:37

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Докладна записка

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Наредбата. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Никопол -  гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5 или на e-mail:  obshtina@nikopol-bg.com 

дата на публикуване 16.04.2021

-------------------------------------

ПРОЕКТ на "ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ"


Писмени предложения и становища по проекта на правилника за изменение и допълнение на Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Никопол, могат да се изпращат в деловодството на Община Никопол, с адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 и на следния имейл адрес:  obshtina@nikopol-bg.com , в 30-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект-програмата.

дата на публикуване 20.02.2021

-------------------------------------

СПРАВКА

по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

 за предложения и становища, постъпили във връзка проведени обществени консултации по проекта на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет - Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода  2019 г. – 2023 г., публикуван на 26.01.2021 г. на официалната интернет страница на Община Никопол –ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ | Община Никопол (nikopol-bg.com) 

  1. В предоставения 14-дневен срок няма постъпили предложения и/или становища по проект-правилника в деловодството на Общински съвет-Никопол на адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5;
  2. В предоставения 14-дневен срок няма постъпили предложения или становища по проект-правилника на официалния за кореспонденция електронен адрес на Община Никопол: obshtina@nikopol-bg.com

Дата на изготвяне на справката: 10.02.2021 год.

дата на публикуване 10.02.2021

-------------------------------------ПРОЕКТ НА ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА „Правилник за изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 2019 г. – 2023 г.“

Писмени предложения и становища по проекта на правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, могат да се изпращат в деловодството на Общински съвет – гр. Никопол, с адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 и на следния имейл адрес:  obs_nik@abv.bg , в 14-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект-правилника.


дата на публикуване 26.01.2021

-------------------------------------

ПРОЕКТ НА "ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.НИКОПОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" И МОТИВИ

Писмени предложения и становища по проекта на правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, могат да се изпращат в деловодството на Общински съвет – гр. Никопол, с адрес гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5 и на следния имейл адрес:  obs_nik@abv.bg , в 14-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект-правилника.

дата на публикуване 20.08.2020

-------------------------------------

Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА - ЗМДТ

Проект на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол“

Мотиви

Писмени предложения и становища по проект – наредбата могат да се изпращат в деловодството на Община Никопол и на електронен адрес:  obshtina@nikopol-bg.com, в 30-дневен срок, считано от деня следващ публикуването на проект – наредбата за обществено обсъждане.

 дата на публикуване 02.07.2020
-------------------------------------

Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОПОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 г. – 2023 г.

Мотиви

Писмени предложения и становища по проекта на правилник се приемат на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com и в деловодството на Община Никопол в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуването му.

дата на публикуване 22.04.2020
-------------------------------------


Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА - ЗУО

Проект на наредба за управление на отпадъците на територията на община Никопол


Мотиви за издаването на наредбата

Писмени предложения и становища по проект-наредбата се приемат на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com и в деловодството на Община Никопол в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуването му.

дата на публикуване 15.04.2020
-------------------------------------
Справка чл. 26, ал. 5 ЗНА - ЗУТ

Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Никопол

Мотиви

Писмени предложения и становища по проект-наредбата се приемат на електронен адрес: obshtina@nikopol-bg.com и в деловодството на Община Никопол в 30-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуването му.

дата на публикуване 30.03.2020
-------------------------------------


ПРОЕКТ НА ПЛАН за приемане и обработване на отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари на пристанище за обществен транспорт с регионално значение Никопол
Собственик: Община Никопол; Пристанищен оператор: „Пристанище Никопол“ ЕООД
Приложение 1 - схема за местоположението на приемните съоръжения
Приложение 2 Заявка за услуги
Приложение 3 -Бележка за приемане на Отпадъци

дата на публикуване 17.03.2020
-------------------------------------

ПРОЕКТ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол на e-mail: obshtinanil@abv.bg или в центъра за обслужване на граждани в срок до 25.07.2018 г. включително.
 
дата на публикуване 25.06.2018
-------------------------------------
дата на публикуване 23.05.2018
-------------------------------------
 
 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол на e-mail: obshtinanil@abv.bg или в центъра за обслужване на граждани в срок до 10.12.2017 г. включително.
 
дата на публикуване 10.11.2017
-------------------------------------
 
Становища и предложения по Актуализиран документ за изпълнение, допълващ ОПР 2014-2020 се приемат в срок до 03.11.2017 г. на ел.адрес: obshtinanil@abv.bg
 
дата на публикуване 04.10.2017
-------------------------------------
 
 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол, главен експерт "Образование и култура" на e-mail: obshtinanil@abv.bg в срок до 25.09.2017 г. включително.
 
дата на публикуване 25.08.2017
-------------------------------------
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ОДК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

ДОКЛАД С МОТИВИ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат изпращани към община Никопол, главен експерт "Образование и култура" на e-mail: obshtinanil@abv.bg в срок до 15.03.2017 г. включително.

дата на публикуване 10.02.2017
-------------------------------------

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ДОКЛАД С МОТИВИ

Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани на ел. поща на Общински съвет - Никопол: obs_nik@abv.bg и в деловодството на Община Никопол, гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №5 в писмен вид до 15.02.2017 г. включително.

дата на публикуване 16.01.2017

-------------------------------------

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НИКОПОЛ

Доклад с мотиви

дата на публикуване 13.12.2016
-------------------------------------


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕТОИ ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 56, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ТЕРИТОРИЯТАНА ОБЩИНА НИКОПОЛ

Мотиви

    Мнения и предложения по проекта на Нова наредба се приемат в срок от 01 декември 2016 г. до 30 декември 2016 г. включително, на ел. адрес: obs_nik@abv.bgдата на публикуване 30.11.2016

-------------------------------------

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Никопол
и издаване на сертификати клас В


Доклад с мотиви

дата на публикуване 22.11.2016

-------------------------------------

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол

     На основание чл. 26, ал. 2 и 3 от Закона за нормативните актове публикуваме за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, ведно с Докладна записка и мотиви за изменение на акта.

    Мнения и предложения по проекта на изменение на наредбата се приемат в срок от 16 ноември 2016 г. до 15 декември 2016 г. включително, на ел. адрес: obshtinanil@abv.bg

 →   Тук е прикачения файл на докладната записка.

дата на публикуване 16.11.2016
-------------------------------------
Проект на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца от предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Проект на Наредба за условията и реда записване, отписване и преместване на деца от предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Никопол

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани гл.експерт "Образование и култура"на e-mail : k.angelova@nikopol-bg.com до 13 септември 2016 г. (включително)

дата на публикуване 30.08.2016
--------------------------------------
Доклад с мотиви

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани гл.експерт "Образование и култура"на e-mail : k.angelova@nikopol-bg.com до 13 септември 2016 г. (включително)

дата на публикуване 30.08.2016

--------------------------------------

Наименование Брой тегления
Докладна.docx 23 Изтегли
Наредба ЗВД 3.docx 24 Изтегли
Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Никопол.docx 30 Изтегли
Проетк на Докладна за изм. и доп. на Правилника.docx 47 Изтегли