Доставка на въглища за отоплителен сезон 2012/2013 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол