Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол

КОНКУРС за  управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, гр. Никопол
на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал.2 от Наредба №9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението  на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения органът, във връзка с изпълнение на решение №121/14.09.2016 година на Общински съвет - Никопол и заповед №392/27.10.2016 година на Кмета на Община Никопол


----------------------------------------------------------------------------------------

Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол, чийто собственик на капитала е Община – Никопол.
На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5, чл.6 и чл.11 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 106 от 29.03.2012 г. на Общински съвет Никопол