Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 09.08.2012 08:16
Банкова сметка: BG07STSA93008470000000
Банка: ДСК клон Никопол
BIC: STSABGSF


Кодове за вид плащане:

441400 патентен данък

442100 данък върху недвижимите имоти

442200 данък върху наследството

442300 данък върху превозните средства

442400 такса битови отпадъци

442500 данък при придобиване на имущество

442800 туристически данък

443400 други данъци

446500 глоби, санкции, неустойки

448007 такси за административни услуги

448013 такса за притежаване на куче  1. Местни данъци и такси - Текуща страница