Поземлени отношения

Дата на публикуване: 09.08.2018 17:03Заповед № РД-04-246/31.10.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-245/31.10.2022г. за отмяна на Заповед № РД-04-139/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНИТЕ, СОБСТВЕНИЦИ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ  И ДР.)


Заповед № РД-04-138/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Черковица, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-139/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-146/30.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Новачене, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-135/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от  ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Муселиево, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-133/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Любеново, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-132/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лозица, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-131/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Жернов, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-130/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Евлогиево, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-129/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-137/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Дебово, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-136/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-128/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Бацова махала, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-103/24.08.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на с.Асеново, община Никопол, съгласно подписаното между собственици и/или ползватели споразумение за създаване на масиви за ползване за стопанската 2022/2023г.

Заповед № РД-04-134/28.09.2022г. на Директора на ОД“Земеделие“ гр.Плевен на основание чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75 а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол, община Никопол, съгласно изготвения проект на служебно разпределение за стопанската 2022/2023г.

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ в сградата на ОС"Земеделие" Никопол за стопанската 2022/2023 година

Заповед № РД-07-77/28.07.2022г. на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Заповед № 134 от 03.06.2022г. на Кмета на Никопол за настъпване на "восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на община Никопол

Протокол от 23.05.2022г.  на комисия, назначена със  Заповед №72/08.04.2022г.  на кмета на Община Никопол за извършено допълнително разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение № 333/25.02.2022 г.,    на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската  2022/2023  година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на  чл.37и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Протокол от 27.04.2022г. на комисия, назначена със Заповед №72/08.04.2022г. на кмета на Община Никопол за извършено разпределение на имотите от общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) пасища, мери и ливади, определени с Решение № 333/25.02.2022 г.,  на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската 2022/2023 година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Заповед № 30/01.03.2022 г. - за имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ - БЕЛИ ПЕТНА/,    които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землище с.Въбел с ЕКАТТЕ 12365 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2021/2022 година.

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ от 22.02.2022г.

Заповед № РД 04-41/23.02.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-40/23.02.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-153/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Въбел, община Никопол, област Плевен

Заповед № 18/31.01.2022 год. за имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2021/2022 година за следните землища: с.Асеново, с.Бацова махала, с.Дебово, с.Драгаш войвода, с.Евлогиево, с.Жернов, с.Лозица, с.Любеново, с.Муселиево, с.Новачене, с.Санадиново, с.Черковица, гр.Никопол.

Приложение № 1 към Заповед № 18/31.01.2022 г. - Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2021/2022 година за следните землища: с.Асеново, с.Бацова махала, с.Дебово, с.Драгаш войвода, с.Евлогиево, с.Жернов, с.Лозица, с.Любеново, с.Муселиево, с.Новачене, с.Санадиново, с.Черковица, гр.Никопол

Заповед № 17/31.01.2022г. - имоти от общинския поземлен фонд /ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА/, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища на  с.Асеново с ЕКАТТЕ 00744, с.Новачене с ЕКАТТЕ 51932, с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314, с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Драгаш войвода с ЕКАТТЕ 23193 и гр.Никопол с ЕКАТТЕ 51723, и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване за стопанската 2021/2022 год.

Заповед № РД 04-02/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-02/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-151/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Муселиево, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-06/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Лозица, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-05/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-155/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Лозица, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-04/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-03/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-149/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Любеново, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-10/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Дебово, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-09/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-150/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Дебово, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-08/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-07/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-154/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-12/04.01.2022г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-11/04.01.2022г.  за отмяна на Заповед № РД 04-158/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на гр.Никопол, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-261/07.12.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Жернов, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-260/07.12.2021г.  за отмяна на Заповед № РД 04-152/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Жернов, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-250/19.11.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Евлогиево, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-249/19.11.2021г.  за отмяна на Заповед № РД 04-157/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Евлогиево, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД 04-227/29.10.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" - Плевен за Одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Санадиново, община Никопол, област Плевен, съгласно подписано между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021--2022г., окончателни регистри по чл. 74, ал.1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

Заповед № РД-04-224/27.10.2021г.  за отмяна на Заповед № РД 04-156/30.09.2021г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на чл.99, т.2 от АПК и чл.3, ал. 4 от Устройствения правилник на ОД "Земеделие" Плевен, на проект на служебно разпределение на масивите за ползване на земеделска земя в землището на с.Санадиново, община Никопол, област Плевен

Заповед № РД-04-155/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-156/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-151/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муселиево, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-149/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-152/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-157/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-154/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-150/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-153/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Въбел, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-158/30.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Никопол, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-175/01.10.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Черковица, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-116/27.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Новачене, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-115/27.09.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бацова махала, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Заповед № РД-04-86/31.08.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за одобряване на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново, общ.Никопол, съгласно подписаното между собствениците и/или ползватели споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2021-2022г.

Протокол от 31.05.2021г. в гр.Никопол, община Никопол, комисия назначена със Заповед № 101/01.04.2021. на Кмета на Община Никопол за допълнително разпределение на имотите ОПФ с НТП пасища, мери и ливади, определени с Решение № 194/25.02.2021г. на ОбС Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен, считано от стопанската 2021/2022г. по реда на чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ. 

Заповед № 150/18.05.2021г. за настъпване на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури на територията на община Никопол. 

Протокол от 29.04.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №101/01.04.2021г. на Кмета на Община Никопол за извършено разпределение на имотите от общинския поземлен фонд  с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени с Решение № 194/25.02.2021 г.,   на Общински съвет - Никопол в землищата на община Никопол, област Плевен считано от стопанската 2021/2022 година за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни по реда на чл.37и, ал.6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Протокол по чл.37м от ЗСПЗЗ

Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2020/2021 година за землището на с.Въбел

Заповед № 27/02.02.2021г.  - имоти от общинския поземлен фонд, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землището на с.Въбел с ЕКАТЕ 12365 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване

Заповеди № РД-04-14/27.01.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел

Заповед № РД 04-13/27.01.2021 г., за отмяна на Заповед № РД 04-198/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с.Въбел

Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2020/2021 година за следните землища: с.Драгаш войвода, с.Лозица, гр.Никопол.

Заповед № 19/25.01.2021 г. - имоти от общинския поземлен фонд, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Драгаш войвода с ЕКАТТЕ 23193 и гр.Никопол с ЕКАТТЕ 51723 и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване

Заповеди № РД-04-10/21.01.2021 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол

Заповед № РД 04-9/21.01.2021 г., за отмяна на Заповед № РД 04-206/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на гр.Никопол

Регистър за предоставяне на имотите - ПОЛСКИ ПЪТИЩА /собственост на Община Никопол/, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището -  за стопанската 2020/2021 година за следните землища: с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, с.Черковица с ЕКАТТЕ 80697, с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Санадиново с ЕКАТТЕ 65320, с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314, с.Бацова махала с ЕКАТТЕ 02957, с.Асеново с ЕКАТТЕ 00744, с.Новачене с ЕКАТТЕ 51932. с.Евлогиево с ЕКАТТЕ 27019 и с.Жернов с ЕКАТТЕ 29310

Заповед № 315/23.12.2020 г. - имоти от общинския поземлен фонд, които не са декларирани и попадат в масиви за ползване за землища с.Любеново с ЕКАТТЕ 44536, с.Черковица с ЕКАТТЕ 80697, с.Муселиево с ЕКАТТЕ 49415, с.Санадиново с ЕКАТТЕ 65320 и с.Дебово с ЕКАТТЕ 20314,  и не могат да се обособят в отделни масиви за ползване

Заповеди № РД-04-302/22.12.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица

Заповед № РД 04-301/22.12.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-194/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица

Заповеди № РД-04-300/12.11.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода

Заповед № РД 04-299/22.12.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-203/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода

Заповед № РД-04-291/14.12.2020 г.  на ОД "Земеделие" - Плевен на основание чл.3, ал.4  от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие", чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за определяне на цените за ползване на полските пътища в землищата на община Никопол

Заповеди № РД-04-288/01.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 04-265/28.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен  за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево

Заповеди № РД-04-279/12.11.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов

Заповед № РД 04-278/12.11.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-202/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов

Заповеди № РД-04-277/12.11.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, н на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лююбеново

Заповед № РД 04-276/12.11.2020 г., за отмяна на Заповед № РД 04-222/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново

Заповеди № РД-04-265/28.10.2020 г., Заповед № РД-04-263/28.10.2020г.  и Заповед № РД-04-261/28.10.2020г. на ОД "Земеделие" - Плевен, н на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището съответно на с. Евлогиево, с. Муселиево и с. Черковица и  Заповед № РД 04-264/28.10.2020 г., Заповед № РД 04-262/28.10.2020г., Заповед № РД 04-260/28.10.2020г.  за отмяна съответно на Заповед № РД 04-205/01.10.2020 г., Заповед № РД 04-207/01.10.2020 г.и Заповед № РД 04-196/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището съответно на с. Евлогиево, с. Муселиево и с. Черковица

Заповед № РД-04-251/20.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, н на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново

Заповед № РД 04-250/20.10.2020 г. за отмяна на Заповед № РД 04-199/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново

Заповед № РД-04-249/20.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.13, във връзка с чл. 37в, ал.4 за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово

Заповед № РД 04-248/20.10.2020 г. за отмяна на Заповед № РД 04-200/01.10.2020 г. за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово


Заповед № РД-04-222/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Любеново

Заповед № РД-04-191/30.09.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бацова махала

Заповед № РД-04-156/25.09.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново


Заповед № РД-04-155/25.09.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Новачене

Заповед № РД-04-196/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Черковица

Заповед № РД-04-199/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Санадиново

Заповед № РД-04-207/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Муселиево

Заповед № РД-04-194/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Лозица

Заповед № РД-04-202/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жернов

Заповед № РД-04-205/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Евлогиево

Заповед № РД-04-203/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Драгаш войвода

Заповед № РД-04-200/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебово

Заповед № РД-04-198/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Въбел

Заповед № РД-04-206/01.10.2020 г. на ОД "Земеделие" - Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за определяне на разпределението на масивите за ползване в землището на гр. Никопол

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Черковица, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 12/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Санадиново, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 6/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Муселиево, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 4/15.09.2020 г.


Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Лозица, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 1/11.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Жернов, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 9/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Евлогиево, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 10/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Драгаш войвода, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 2/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Дебово, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 8/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Въбел, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 3/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на с.Бацова махала, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 5/15.09.2020 г.

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2020/2021 година в землището на гр.Никопол, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол с номер 11/15.09.2020 г.


График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в,ал.1 в сградата на ОС”З” Никопол, във връзка с изготвяне на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, по заповед № РД 07-66/30.07.2020г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” град Плевен, в Община Никопол, за стопанската 2020/ 2021 година.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/ СЪОБЩАВА, НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ /ППЗСПЗЗ/ В ЗЕМЛИЩАТА НА: НИКОПОЛ, ВЪБЕЛ, ДРАГАШ ВОЙВОДА, ЕВЛОГИЕВО, ЖЕРНОВ, ЛОЗИЦА, ЛЮБЕНОВО, МУСЕЛИЕВО, ЧЕРКОВИЦА, НОВАЧЕНЕ, АСЕНОВО, БАЦОВА МАХАЛА, ДЕБОВО И САНАДИНОВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/   ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 ГОДИНА.  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.5 ОТ ППЗСПЗЗ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПРИ ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА, КАКТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ В СРОК ДО 15 АВГУСТ 2020 ГОДИНА, ПО ИНИЦИАТИВА  НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.


Заповед № 07-66/30.07.2020 г. на ОД "Земеделие"-Плевен за назначаване на комисия на основание чл.37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл.72б,ал.1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, както и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, по споразумения между собствениците и/или ползватели

--------------------------------- 

П О К А Н А

Уважаеми земеделски производители Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ

на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа

 в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол

На срещата ще присъстват представители на Областна дирекция „Земеделие“гр.Плевен, Общинска служба „Земеделие „гр.Никопол и Бисер Балчев.

---------------------------------
Заповед № 159 от 05.06.2020 г. на Кмета на Община Никопол за настъпване на "восъчна зрялост" на посевите на житни култури на територията на община Никопол.


Обява за провеждане на публичен търг продажба на движими вещи и отдаване под наем на земеделски земи в землищата на община Никопол

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Протокол от разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и, ал.5 от ЗСПЗЗ на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХПротокол по чл.37м от ЗСПЗЗ

Заповед № 18/20.01.2020г. на основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение № 34/03.01.2020 г. на Общински Съвет - Нкопол за сключване на договори за наем за стопанската 2019/2020 г.  за имоти - полски пътища попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Никопол, на лицата ползващи съответните масиви съгласно приложение № 1ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заповед № 290/04.12.2019 г. на основание чл.37 в, ал.10 от ЗСПЗЗ

РД-04-235/07.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище гр.Никопол община Никопол

Заповед № РД-04-234/07.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-143/01.10.2019 г.


РД-04-219/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Муселиево община Никопол

Заповед № РД-04-218/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-141/01.10.2019 г.

РД-04-217/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Лозица община Никопол

Заповед № РД-04-216/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-138/01.10.2019 г.

РД-04-223/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Драгаш войвода община Никопол

Заповед № РД-04-222/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-144/01.10.2019 г.

РД-04-221/04.11.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Въбел община Никопол

Заповед № РД-04-220/04.11.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-142/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-197/23.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Санадиново община Никопол

Заповед № РД-04-193/23.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-137/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-202/25.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Любеново община Никопол

Заповед № РД-04-201/25.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-140/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-206/25.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Дебово община Никопол

Заповед № РД-04-205/25.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-139/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-204/25.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Новачене община Никопол

Заповед № РД-04-203/25.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-168/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-183/16.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Евлогиево община Никопол

Заповед № РД-04-182/16.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-145/01.10.2019 г.

Заповед № РД-04-179/10.10.2019 г. на основание чл.37 в, ал.13 и чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище с. Черковица община Никопол

Заповед № РД-04-178/10.10.2019 г. на основание чл.99, т.2 АПК за отмяна на Заповед РД-04-136/01.10.2019 г.

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Санадиново

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Черковица

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Новачене

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Муселиево

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Любеново

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Лозица

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Драгаш войвода

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с.Дебово

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище гр.Никопол

Заповед по чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ землище с. Въбел

Заповед по чл.37 в, ал 4 от ЗСПЗЗ землище с. Бацова махала

Заповед по чл.37 в, ал 4 от ЗСПЗЗ землище с. Жернов

Обявя на основание чл. 74, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал. 4 от ППЗСПЗ,  всички заинтересовани лица, подали декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2019/2020 година в землището на гр.Никопол, ЕКАТТЕ 80697, община Никопол, са изготвени предварителни регистри и карта на масивите

Заповед № РД-04-48/13.09.2019 г. на ОД "Земеделие"- Плевен относно разпределението на масивите за ползване в землището на с. Асеново за стопанската 2019-2020г.

Обява за отдаване под наем на пасища от ОПФ - Справка

График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в,ал.1 в сградата на ОС”З” Никопол, във връзка с изготвяне на споразумения по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, по заповед № РД 07-80/26.07.2019г. на Директора на областна дирекция „Земеделие” град Плевен, в Община Никопол, за стопанската 2019/ 2020 година.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ППЗСПЗЗ/ СЪОБЩАВА, НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СОБСТВЕНИЦИ И/ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ /ППЗСПЗЗ/ В ЗЕМЛИЩАТА НА: НИКОПОЛ, ВЪБЕЛ, ДРАГАШ ВОЙВОДА, ЕВЛОГИЕВО, ЖЕРНОВ, ЛОЗИЦА, ЛЮБЕНОВО, МУСЕЛИЕВО, ЧЕРКОВИЦА, НОВАЧЕНЕ, АСЕНОВО, БАЦОВА МАХАЛА, ДЕБОВО И САНАДИНОВО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ЧЛ.37В, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/   ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.5 ОТ ППЗСПЗЗ ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ИМАТ ПРАВО ДА ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПРИ ПРОМЯНА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ/ЗАЯВЛЕНИЯТА, КАКТО И ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ В СРОК ДА 15 АВГУСТ 2019 ГОДИНА, ПО ИНИЦИАТИВА  НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ИЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ОДОБРЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.


Заповед № 07-80/26.07.2019 г. на ОД "Земеделие"-Плевен за назначаване на комисия на основание чл.37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл.72б,ал.1 от ППЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, както и за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения, по споразумения между собствениците и/или ползватели

ОБЩИНА НИКОПОЛ обявява ТЪРГ за: Отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок 5 стопански години, считано от стопанската 2019-2020 година, съгласно условията на Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Обява
Приложение № 1 - Справка имоти


Протокол № 1 от разпределение на пасища, мери от ОПФ за 2019/2020 г.

Община Никопол
започва прием на документи
за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ
за 2019-2020 стопанска година - Обява, Приложение № 1, Приложение № 2, Заявление, Таблица № 2 - Списък на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, които изцяло не попадат в актуалния специализиран слой.


Заповед № РД-4/04.01.2019 г. на ОД "Земеделие" гр. Плевен, във връзка с чл.37 в, ал.4 от ЗСПЗЗ, землище с. Въбел за стопанска 2018/2019 г.

Заповед № РД-3/04.01.2019 г. на ОД "Земеделие" гр. Плевен за отмяна на Заповед № РД-339/01.10.2018г.

Заповед № 366/31.12.2018 г. на основание чл.37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Приложение към Заповед № 366/31.12.2018 г.


Заповед № 335/19.11.2018 г. на Кмета на Община Никопол, във връзка с чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанка 2018/2019 г.

Заповед № РД-339/01.10.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с.Въбел

Заповед № РД-317/27.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище гр.Никопол

Заповед № РД-328/28.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Драгаш войвода

Заповед № РД-315/27.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Лозица

Заповед № РД-314/26.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Любеново

Заповед № РД-251/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Черковица


Заповед № РД-232/14.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Санадиново

Заповед № РД-227/13.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Новачене

Заповед № РД-252/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Муселиево

Заповед № РД-238/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Жернов

Заповед № РД-253/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Евлогиево

Заповед № РД-233/14.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Дебово

Заповед № РД-231/14.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Бацова махала

Заповед № РД-239/17.09.2018 г. на ОД "Земеделие" гр.Плевен, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ - стопанска 2018г./2019 г. землище с. Асеново

Обява във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ - График във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ -Заповед РД-193/03.08.18 г. на ОДЗ-Плевен
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Драгаш войвода, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 8 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на сЛозица, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 7 от 15 септември 2017 година. 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Въбел, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 6 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Дебово, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 5 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Любеново, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 4 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Евлогиево, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 3 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на с.Муселиево, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 2 от 15 септември 2017 година.
 
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГРАД НИКОПОЛ, на основание чл.74, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗ, обявява и уведомява всички заинтересовани лица, подали декларации по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, че за стопанската 2017/2018 година вземлището на гр. Никопол, община Никопол са изготвени предварителни регистри и карта на масивите, към проект на служебно разпределение, входирано в ОСЗ-Никопол, с номер 1 от 15 септември 2017 година.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с изпълнение на решение № 196/27.02.2017 г. на ОбС- Никопол и Заповед №207/24.07.2017 г. на Кмета на Община Никопол СЕ ОБЯВЯВАТ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за:Отдаване под наем на имоти с НТП - пасище, мера от ОПФ в следните землища: Въбел-4.878 дка, Дебово-233.465дка, Евлогиево-87.233дка, Лозица-9.888 дка, Муселиево-370.754дка, Новачене-675.394дка, Черковица-12.141дка, Асеново-1.717дка.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ Общинския поземлен фонд /ОПФ/ ЗА 2017-2018 СТОПАНСКА ГОДИНА В СЪСЕДНО ЗЕМЛИЩЕ.

 От 29  май до 12 юни 2017 г., Община Никопол започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни  в съседно землище на основание чл.37 и, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

 Списък на имотите за разпределение по реда на чл. 37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за 2017-2018 стоп. година.

 За информация:

Тел: 06541/22-30

Адрес: гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски № 5

Етаж 1, Център за административни услуги и информация

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ ЗА 2017-2018 СТОПАНСКА ГОДИНА

На основание чл.37 и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 1  март 2017 г. до 10 март 2017 г., Община Никопол започва прием на документи за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни  в съответното землище.

Списък на имотите за индивидуално ползване за 2017-2018 стоп. година

За информация:

Тел: 06541/22-30

Адрес: гр. Никопол, ул. Александър Стамболийски № 5

Етаж 1, Център за административни услуги и информация-----------------------------------------------------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПОЛСКИТЕ ПЪТИЩА ПОПАДАЩИ В МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2016 - 2017


Наемното плащане се дължи при сключване на договора!
БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:
Банка:  „Банка ДСК” ЕАД клон Никопол;  
IBAN: BG07STSA 93008470000000;   
BIC:  BIG:STSABGSF;    
КОД: 44 42 00     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповеди по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

Заповед № 371 от 21.10.2016 землище Бацова махала
Заповед № 372 от 21.10.2016 землище Дебово
Заповед № 373 от 21.10.2016 землище Драгаш войвода
Заповед № 374 от 21.10.2016 землище Лозица
Заповед № 375 от 21.10.2016 землище Любеново
Заповед № 376 от 21.10.2016 землище Никопол
Заповед № 377 от 21.10.2016 землище Новачене
Заповед № 378 от 21.10.2016 землище Санадиново
Заповед № 379 от 21.10.2016 землище Черковица
Заповед № 380 от 21.10.2016 землище Въбел
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Заповеди по чл. 37 в, ал. 4 от ЗСПЗЗ:

Никопол
Муселиево
Новачене
Дебово
Любеново
Драгаш войвода
Въбел
Асеново
Бацова махала
Лозица
Евлогиево
Жернов
Санадиново
Черковица
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Във връзка с изпълнение на Решения № 40 от 26.02.2016 год., № 67 от 29.03.2016 год. и № 78 от 27.04.2016 год.
на ОбС-Никопол и Заповед № 285 и  № 286 от 15.08.2016 година на Кмета на Община Никопол
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от 30.05.2016 г. за допълнително разпределение на имотите от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване, пасища, мери и ливади.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Протокол от 28.04.2016 г. на основание чл. 37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Протокол от 10.02.2016 г. на основание § 15 от ПЗР на ЗСПЗЗ - пасища, мери, ливади ОПФ
 

Наименование Брой тегления
ЗАПОВЕД 245 ОТ 31.10.2022 ЗА ОТМЯНА.pdf 2 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 245 ОТ 31.10.2022 ЗА ОТМЯНА.pdf"
ЗАПОВЕД 246 ОТ 31.10.2022 САНАДИНОВО.pdf 2 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД 246 ОТ 31.10.2022 САНАДИНОВО.pdf"
СЪОБЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ КЛАДЕНЦИ.docx 7 Изтегли документ с име "СЪОБЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ КЛАДЕНЦИ.docx"
Заповед с. Асеново.pdf 18 Изтегли документ с име "Заповед с. Асеново.pdf"
с. Муселиево.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Муселиево.pdf"
с. Бацова махала.pdf 16 Изтегли документ с име "с. Бацова махала.pdf"
с. Драгаш войвода.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Драгаш войвода.pdf"
с. Дебово.pdf 16 Изтегли документ с име "с. Дебово.pdf"
с. Жернов.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Жернов.pdf"
с. Въбел.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Въбел.pdf"
с. Евлогиево.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Евлогиево.pdf"
гр. Никопол.pdf 16 Изтегли документ с име "гр. Никопол.pdf"
с. Новачене.pdf 16 Изтегли документ с име "с. Новачене.pdf"
с. Черковица.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Черковица.pdf"
с. Лозица.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Лозица.pdf"
с. Любеново.pdf 15 Изтегли документ с име "с. Любеново.pdf"
с. Санадиново.pdf 16 Изтегли документ с име "с. Санадиново.pdf"
ГРАФИК.pdf 36 Изтегли документ с име "ГРАФИК.pdf"
ЗАПОВЕД № РД-07-77-28.07.2022г..pdf 37 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № РД-07-77-28.07.2022г..pdf"
ЗАПОВЕД №134-03.06.2022.pdf 59 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №134-03.06.2022.pdf"
ПРОТОКОЛ 23.05.2022.pdf 89 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 23.05.2022.pdf"
ПРОТОКОЛ 27.04.2022.pdf 191 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 27.04.2022.pdf"
ПРОТОКОЛ 22.02.2022.pdf 280 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 22.02.2022.pdf"
ЗАПОВЕД № 30-01.03.2022 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ВЪБЕЛ.pdf 278 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № 30-01.03.2022 ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА ВЪБЕЛ.pdf"
Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪБЕЛ.xlsx 313 Изтегли документ с име "Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪБЕЛ.xlsx"
ЗАПОВЕД № 31-01.03.2022 ПОЛСКИ ПЪТИЩА ВЪБЕЛ.pdf 309 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД № 31-01.03.2022 ПОЛСКИ ПЪТИЩА ВЪБЕЛ.pdf"
Заповед с. Въбел нова.pdf 343 Изтегли документ с име "Заповед с. Въбел нова.pdf"
Заповед за отмяна с. Въбел.pdf 301 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Въбел.pdf"
ЗАПОВЕД №17-31.01.2022г. ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА 2021-2022.pdf 379 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №17-31.01.2022г. ОПФ-БЕЛИ ПЕТНА 2021-2022.pdf"
ЗАПОВЕД №18-31.01.2022г. ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2021-2022.pdf 390 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №18-31.01.2022г. ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2021-2022.pdf"
Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТ.xlsx 426 Изтегли документ с име "Приложение полски пътища 2021-2022 САЙТ.xlsx"
ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.МУСЕЛИЕВО.pdf 341 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.МУСЕЛИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С. ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf 356 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С. ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛЮБЕНОВО.pdf 343 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛЮБЕНОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ЛОЗИЦА.pdf 383 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ЛОЗИЦА.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ГР.НИКОПОЛ.pdf 324 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ГР.НИКОПОЛ.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ДЕБОВО.pdf 389 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ДЕБОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ДЕБОВО.pdf 375 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ДЕБОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf 575 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОТМЯНА С.ДРАГАШ ВОЙВОДА.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.МУСЕЛИЕВО.pdf 410 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.МУСЕЛИЕВО.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ЛЮБЕНОВО.pdf 282 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА С.ЛЮБЕНОВО.pdf"
ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛОЗИЦА.pdf 353 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ДОБРОВОЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ С.ЛОЗИЦА.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ГР.НИКОПОЛ.pdf 398 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ГР.НИКОПОЛ.pdf"
ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ЖЕРНОВ.pdf 457 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА ЖЕРНОВ.pdf"
ЗАПОВЕД споразумение ЖЕРНОВ.pdf 487 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД споразумение ЖЕРНОВ.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-249-19.11.2021 ЕВЛОГИЕВО ОТМЯНА.pdf 486 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-249-19.11.2021 ЕВЛОГИЕВО ОТМЯНА.pdf"
ЗАПОВЕД РД-04-250-19.11.2021Г. ЕВЛОГИЕВО.pdf 455 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД РД-04-250-19.11.2021Г. ЕВЛОГИЕВО.pdf"
Заповед Санадиново нова.pdf 387 Изтегли документ с име "Заповед Санадиново нова.pdf"
Заповед за отмяна Санадиново.pdf 501 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна Санадиново.pdf"
Заповед с. Санадиново.pdf 371 Изтегли документ с име "Заповед с. Санадиново.pdf"
Заповед с.Лозица.pdf 570 Изтегли документ с име "Заповед с.Лозица.pdf"
Заповед с. Новачене.pdf 525 Изтегли документ с име "Заповед с. Новачене.pdf"
Заповед с. Бацова Махала.pdf 570 Изтегли документ с име "Заповед с. Бацова Махала.pdf"
Заповед с. Муселиево.pdf 473 Изтегли документ с име "Заповед с. Муселиево.pdf"
Заповед с. Черковица.pdf 439 Изтегли документ с име "Заповед с. Черковица.pdf"
Заповед с. Въбел.pdf 441 Изтегли документ с име "Заповед с. Въбел.pdf"
Заповед с. Жернов.pdf 449 Изтегли документ с име "Заповед с. Жернов.pdf"
Заповед с. Драгаш войвода.pdf 640 Изтегли документ с име "Заповед с. Драгаш войвода.pdf"
Заповед с. Дебово.pdf 502 Изтегли документ с име "Заповед с. Дебово.pdf"
Заповед с. Любеново.pdf 431 Изтегли документ с име "Заповед с. Любеново.pdf"
Заповед гр. Никопол.pdf 536 Изтегли документ с име "Заповед гр. Никопол.pdf"
Заповед с. Евлогиево.pdf 486 Изтегли документ с име "Заповед с. Евлогиево.pdf"
Заповед с. Асеново.pdf 526 Изтегли документ с име "Заповед с. Асеново.pdf"
Протокол пасища 31.05.2021 год.pdf 645 Изтегли документ с име "Протокол пасища 31.05.2021 год.pdf"
ЗАПОВЕД №150-18.05.2021.pdf 545 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД №150-18.05.2021.pdf"
ПРОТОКОЛ №1 от 29.04.2021.pdf 737 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ №1 от 29.04.2021.pdf"
ПРОТОКОЛ 1 - 29.04.2021.pdf 567 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 1 - 29.04.2021.pdf"
ПРОТОКОЛ 19.02.2021 и ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 22.03.2021.pdf 785 Изтегли документ с име "ПРОТОКОЛ 19.02.2021 и ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 22.03.2021.pdf"
Протокол от 19.02.2021 год..pdf 1027 Изтегли документ с име "Протокол от 19.02.2021 год..pdf"
ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВЪБЕЛ.xlsx 1159 Изтегли документ с име "ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВЪБЕЛ.xlsx"
ЗАПОВЕД ОПФ БЕЛИ ПЕТНА С.ВЪБЕЛ.pdf 1120 Изтегли документ с име "ЗАПОВЕД ОПФ БЕЛИ ПЕТНА С.ВЪБЕЛ.pdf"
Заповед с. Въбел нова.pdf 1388 Изтегли документ с име "Заповед с. Въбел нова.pdf"
Заповед за отмяна с. Въбел.pdf 1179 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Въбел.pdf"
ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВТОРИ ЕТАП.xlsx 1208 Изтегли документ с име "ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020-2021 ВТОРИ ЕТАП.xlsx"
Заповед №19 от 2021г.pdf 1549 Изтегли документ с име "Заповед №19 от 2021г.pdf"
Заповед нова гр. Никопол.pdf 1390 Изтегли документ с име "Заповед нова гр. Никопол.pdf"
Заповед за отмяна гр. Никопол.pdf 1344 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна гр. Никопол.pdf"
Заповед ОПФ.pdf 1728 Изтегли документ с име "Заповед ОПФ.pdf"
Регистър ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020.pdf 1764 Изтегли документ с име "Регистър ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2020.pdf"
Заповед за отмяна с. Драгаш войвода (1).pdf 1435 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Драгаш войвода (1).pdf"
Заповед с. Лозица нова.pdf 1451 Изтегли документ с име "Заповед с. Лозица нова.pdf"
Заповед с. Драгаш войвода нова.pdf 1692 Изтегли документ с име "Заповед с. Драгаш войвода нова.pdf"
Заповед за отмяна с. Лозица (1).pdf 1370 Изтегли документ с име "Заповед за отмяна с. Лозица (1).pdf"
Заповед пътища20.pdf 1411 Изтегли документ с име "Заповед пътища20.pdf"
Заповед за изменение с. Евлогиево.pdf 1529 Изтегли документ с име "Заповед за изменение с. Евлогиево.pdf"