Екология

Дата на публикуване: 22.08.2012 13:21Във връзка с настъпването на отоплителния сезон и в изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Ви уведомяваме, че се забранява нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места. Съгласно чл. 133, ал. 4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2000 до 5000 лв. Съгласно чл. 134 от ЗУО едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10000 до 50000 лв. за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.


Информация за преценяване на необходимостта отОВОС на ИП "Оптимизиране на парово стопанство" в завод за картон в ПИ 800410, с.Черковица

Информация за обществеността по чл. 19, т. 1-12, 14 и 15 от Закона за управление на отпадъците

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ИП "Овощна градина с капково напояване в поземлен имот № 067019 землище с.Новачене, Община Никопол 

Решение № ПН ЕО 3/2016 на МОСВ - РИОСВ Плевен относно преценяване на необходимостта от извъшване на екологична оценка на "Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никопол 2015-2020"


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: "Възстановяване и модернизиране на съществуващ овчарник в животновъден комплекс в ПИ № 001002от землището на с. Новачене, община Никопол


Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в Никопол


Решение № ПН-37 П/2012 г. за прекратяване на процедура по чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда