Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива