Обявление относно реконструкция и рехабилитация на път

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ   на основание чл.128, ал.2  от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на ПУП- парцеларен план за обект: Реконструкция и рехабилитация на Път PVN 2122, /ІІІ-304, Бацова махала-Новачене/, Санадиново-Граница общ.(Никопол-Белене), Петокладенци- Граница общ.(Белене-Левски), -Стежерово/ІІІ-3002/”, участък  от км 0+000 до км 12+360. Обявлението се разгласява по реда на  чл.128, ал. 1 от ЗУТ.  Проектът е на разположение на заинтересованите лица в община Никопол. На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражение по проекта до Общинска администрация  в едномесечен срок от дата на публикуване на обявлението.