Рехабилитация на пътища на територията на община Никопол
Съобщение относно промяна в датата за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците в обявената процедура съгласно ЗОП


Съобщение относно промяна в датата за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците в обявената процедура съгласно ЗОП


Съобщение за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на участниците в обявената процедура съгласно ЗОП


Отговор на постъпили запитвания от лица закупили тръжна документация


Решение № 428/26.10.2012 г.До всички заинтересовани лица закупили тръжна документация - отговор на постъпили запитвания


До всички заинтересовани лица закупили тръжна документация в отговор на запитванияИнвестиционен проект и техническо задание за изготвяне на идеен проект за обект: Рехабилитация на общински пътища


До всички заинтересовани лица закупили тръжна документация в отговор на запитванияПояснения до всички закупили тръжни документи за обществената поръчка


Информация относно промяна в документацията за обществена поръчка: Рехабилитация на пътища -проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общинскипът № 500PVN2121 (II-34, Дебово – Никопол) – Въбел (II-52), км 0+000 – км 4+840и общински път № 499PVN2120 (II-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, км 0+000 –км 3+320”


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„Рехабилитация на пътища- проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 (II-34, Дебово – Никопол) – Въбел (II-52), км 0+000 –км 4+840 и общински път № 499PVN2120 (II-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, км0+000 – км 3+320”

РЕШЕНИЕ
за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за "Рехабилитация на пътища - проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация на общински път № 500PVN2121 (II-34,Дебово – Никопол) – Въбел (II-52), км 0+000 – км 4+840 и общински път №499PVN2120 (II-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, км 0+000 – км 3+320”


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за изготвяне на технически/работен проект


ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Рехабилитация на пътища- проучване, проектиране и строителство /инженеринг/ за Рехабилитация наобщински път № 500PVN2121 (II-34, Дебово – Никопол) – Въбел (II-52), км 0+000 –км 4+840 и общински път № 499PVN2120 (II-34, Дебово – Никопол) – Евлогиево, км0+000 – км 3+320”


ПРИЛОЖЕНИЯ