Избор на изпълнител на СМР за подобряване на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадите и парковите пространства
Съобщение


Отговор на постъпили запитвания


Отговор на постъпили запитвания


Приложение № 11 (Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 10  от ЗОП)


Технически проекти


Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка



Обявление за обществена поръчка



Документация
към обществена поръчка с предмет избор на изпълнител за строително-монтажни работи по проект "Подобряване на условията на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадните и паркови пространства в селата: Асеново, Дебово, Жернов, Въбел, Любеново, Лозица, Новачене и Санадиново и реконструкция на ул. "Васил Левски" в с. Черковица, община Никопол", финансиран по Договор № 15/322/00837/08.08.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие  на селските райони за периода 2007 2013 г.