Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците