Доставка на въглища за отоплителния сезон 2014/2015 г. на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол