Изготвяне на идейни проекти и Актуализация на КСС
Избор на изпълнител за следните обособени позиции :
Обособена позиция 1 Изготвяне на идейни проекти  за обект Рехабилитация на общински път PVN3123-/III-304 Трънчовица -Новачене / Бацова махала -Граница общ /Никопол -Плевен/- Славново /PVN2145/ и Обект  Рехабилитация на общински път PVN1124 52030(2)II-52  Въбел -Никопол /Драгаш войвода-ДЗС Георги Димитров

и
Обособена позиция 2
" Актуализация на КСС на инвестиционни проекти  за Обект " Път към археологически обект " Скална църква" гр Никопол , и Обект " Музей на открито- Археологически парк " Пристани на времето" , за създаване  на проектна готовност за участие  пред програмен период 2014-2020 г.