Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"

Списък с допуснатите до участие в конкурс кандидати

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед №  307 /01.06.2013 г. на Кмета на Община Никопол  във връзка с чл. 10 и чл.10а,ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 и чл.13 ал.1 от/НПКДС/

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: Старши експерт „ Финансово - счетоводни дейности „  при Дирекция „Финансово - счетоводни дейности„, Община Никопол – 1 /една/ щатна бройка.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, минимална степен – Бакалавър .

 - предпочитана специалност, по която е придобито образованието: икономика

- професионален опит: не по малко от 1 /една/ година в икономическата сфера

/ с предимство в бюджетната сфера/ ;

 - минимален ранг – V младши

 

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

 - компютърна компетентност  - документ за базови умения /работа с Microsoft /Word,

    Excel,Internet;/- при липсата на хорариум по информатика – по икономическа или друга специалност на образователно- квалификационна степен.

 

4. Конкурсът да се проведе, чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

   от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).  

- Декларация по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за

    държавни служители, че лицето е български гражданин, че е пълнолетно, не е   

    поставено под  запрещение,   не е осъждано за умишлено престъпление от общ

    характер на лишаване от  свобода и не е   лишено по съответен ред от правото да

    заема определена длъжност.

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

- Копие от документ удостоверяващ, продължителността на изискуемия професионален опит или придобития ранг като държавен служител.

- Копие от документ за базови компютърни умения / когато е приложимо/ .

- Свидетелство за съдимост .

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок след публикуване на обявата.

 

Документите се подават в Информационен център за обслужване на гражданите и юридическите лица -деловодство на Общинска администрация – Никопол, ул.” Ал.Стамболийски „ № 5" в срок до 15.07.2013 год. – включително/ всеки работен ден от 09:00 до12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

 

7. Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационно табло  в сградата на Общинска администрация Никопол, етаж 1 , както и в сайта на Община Никопол- www.nikopol-bg.com.

 

Обявлението за конкурса е публикувано едновременно във вестник „Посоки „ и регистъра  по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията  на  02.07.2013 г.

 

Лице за контакт:

Анелия Димитрова – Директор на дирекция „ Административно обслужване и правни дейности

Телефон за контакт: 06541/ 22-90

 

8. Описание на длъжността:

 

 -  Длъжността Старши експерт „ Финансово-счетоводни дейности „ –

 

Осъществява определени в нормативните актове специфични функции по финансовата и счетоводна отчетност в Общинска администрация Никопол.

 

9. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността е  600.00 лева при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г..


Образци на заявления за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 1 и 2 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www. nikopol-bg.com