Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево

Дата на публикуване: 23.06.2016 11:18

Община Никопол,област Плевен, ул. „Ал.Стамболийски“ №5

 

На основание чл.44, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.90, ал.1 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.37, ал.1 и ал.6 от Закона за народната просвета

 О Б Я В Я В А:

І.Конкурс  за заемане на длъжността „Директор” на  Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево, общ.Никопол.

 ІІ. Кратко описание на длъжността

Директорът на детското заведение е пряко подчинен на Кмета на Общината. Същият планира, организира, ръководи и отговаря за реализиране на държавната политика в областта на предучилищното образование, възпитателно-образователния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в детското заведение. Директорът представлява институцията пред органи, организации, юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия.


ІІІ. Определям следните минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността „Директор“:

 1. Да са български граждани.
 2. Да са завършили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или ”бакалавър”.
 3. Да са придобили специалност от професионално направление„Педагогика”  с присъдена професионална квалификация „педагог ”и/или „детски учител”, „детски и начален учител” или специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация „учител” и допълнителна професионална квалификация „детски учител”.
 4. Да имат учителски стаж в детско заведение, не по- малък от пет години, по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
 5. Да отговарят на изискванията на чл.40 от Закона за народната просвета -  да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото си да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата.
 6. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ и/или „уволнение” по чл.188, т.2 и т. 3 от Кодекса на труда и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 или чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 7. Да притежават компютърна грамотност

 ІV. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

1.Заявление за участие в конкурса до кмета на община Никопол /свободен текст/.

2.Документ за самоличност /копие/.

3.Документи за завършена степен на висшето образование, специалност, професионална квалификация /копия/

4.Професионална автобиография.

5.Документи удостоверяващи продължителността на  учителския стаж и професионалния опит – трудова и/или служебна книжка или друг документ /копия/.

6.Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/.

7.Карта за предварителен медицински преглед за общо здравословно състояние.

8.Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учетза психично заболяване.

 1. Други документи, удостоверяващи професионална квалификация.

10.Декларация, доказваща обстоятелствата по т.4 и 5 от Раздел ІІІ.А. „Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността директор на Целодневна детска градина /ЦДГ/“ от Правила за провеждане на конкурс на длъжността „Директор“ на общинска детска градина на територията на община Никопол – по образец.

V . Вид правоотношение – трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.Първи етап - допускане до конкурс, подбор по документи

2.Втори етап - решаване на тест;

3.Трети етап –събеседване

 VІІ. Срок и място на подаване на документите, общодостъпно място за обявяване на списъци и други съобщения във връзка с конкурса:

1.Документите за участие в конкурса се подават всеки работен  ден от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00ч. до 17.00 ч. в Информационния център за административно обслужване на граждани, гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ №5 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

2.Заявлението и документите за участие се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността„Директор”на ЦДГ „Здравец”, с.Муселиево, общ.Никопол“ и изписани име, презиме и фамилия на кандидата.

3.Кандидатите  могат да се запознаят с длъжностната характеристика  и утвърдените Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността “Директор” на общинска детска градинав Община Никопол  в  стая 314, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до16.00 ч. в срока по т.VІІ.1.

4.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци и съобщения във връзка с конкурса е информационното табло в сградата на община Никопол с адрес гр.Никопол, ул.Ал.Стамболийски №5, както и на електронния сайт на община Никополhttp://www.nikopol-bg.com/

 1. Датата, часът и мястото за провеждане на втори и трети етап на конкурса ще бъдат съобщени писмено на всеки един кандидат.
 2. За допълнителна информация – тел. 06541 / 2230, гл.експерт „Образование и култура”.Д-р Валерий Желязков

Кмет на община НикополДЕКЛАРАЦИЯ

ПРАВИЛА

-----------------------------

Списък на допуснатите кандидати


 1. Муселиево... - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
 4. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 7. Конкурс за длъжностите: старши експерт
 8. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 9. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол
 10. Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"
 11. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 12. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол