Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Традиционен турнир по плажен волейбол
03.08.2020

Традиционно почистване на плажната ивица и крайбрежната алея на град Никопол
03.08.2020

Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол
30.07.2020
  П О К А Н А   Уважаеми земеделски производители Общинска служба „Земеделие“ гр.Никопол организира среща във връзка с предстояща кампания по създаване на масиви за ползване на земеделски земи по споразумение между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ   на 03.08.2020 год. /понеделник/ от 11:00 часа  в лекционната зала на Народно читалище „Напредък 1871“гр.Никопол   На срещата ще присъстват представители на Областна дирекция „Земеделие“гр.Плевен, Общинска служба „Земеделие „гр.Никопол и Бисер Балчев.    

На 31.07.2020 год. /петък/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари
28.07.2020
На 31.07.2020 год. /петък/ от 6:30 до 9:30 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение по лекарско предписание.        Подлежащите на третиране терени са в следните землища: с.Драгаш войвода – 5000 дка, преминава през всички острови на землището, по дига Дунав и остров Средняк гр.Никопол – 2000 дка, преминава в него по р.Дунав, по остров Средняк, имоти около помпената станция, м.“Чарталия“, м.“Тусака“, стадиона с.Черковица – 1000 дка, по поречието на р.Дунав, скалата „Баладжа“, по поречието на р.Осъм...

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“
27.07.2020
В условията на обявената извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 84 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.08.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170. Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което...

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG16M1OP002-3.030 „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“
17.07.2020
Местна инициативна група Белене-Никопол кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“   Целта на процедурата е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове/местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани през 2013 г. в изпълнение на чл. 17 от Директивата за местообитанията в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние, както и да допринесе за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“...

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"