Добре дошли

08.06.2022
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 1.3 „КРАТКОСРОЧЕН ОБМЕН НА ОПИТ И ПОСЕЩЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛСКИ И ГОРСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


01.06.2022
Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.06.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала, където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките...

31.05.2022
На основание решение на Управителния съвет на СНЦ "МИГ Белене - Никопол" , чл.62, т.4 от Наредба No22/14.12.2015 г. на МЗХГ и в изпълнение на Стратегията за ВОМР, Сдружение „Местна инициативна група Белене – Никопол“ открива процедура за подбор на проектни предложения No BG06RDNP001-19.564

31.05.2022
     На 29.04.2022 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Никопол беше подписан Договор за съвместна дейност №РД 04-30/29.04.2022 г. за закупуване, доставка и монтаж на оборудване и/или обзавеждане по проект „Доставка и монтаж на парни  котли и бойлери за ЦНСТПЛПР №1 и ЦНСТПЛПР №2 с. Драгаш войвода в УПИ XII квартал 7“. Общата...

27.04.2022
Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", чрез стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Mрограма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.