Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
„Добър ден”– стихове за красивото и доброто
30.10.2020
В навечерието на Деня на народните будители в  Никопол бе представена новата книга със стихове на госпожа Юлия Иванова - „Добър ден”.  Стихове за деца и възрастни, за доброто и красивото, за песимизма и оптимизма на дните в които живеем, за силата да  откриваме важните неща в живота, за вярата в щастливото утре. Събитието, организирано от НЧ” Напредък 1871”  и Община Никопол, бе повод никополската общественост да поднесе своето уважение и  преклонение пред високия професионализъм и непрестанния стремеж на г-жа Иванова да утвърждава красотата и любовта към  българския език . Присъстващите поднесоха много цветя, аплодисменти  и пожелания  за здраве и още...

Класиране на кандидатите в конкурса за за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, с ЕИК 000410049, за срок от 3 години от датата на сключване на договора за възлагане на управлението
30.10.2020

Срокът за подаване на документите за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември 2020г. включително
30.10.2020
На основание Писмо с изх.№ 07-06-124/29.10.2020г. на председателя на НСИ във връзка, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година, Ви уведомяваме, че срокът за подаване на документите за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември 2020г. включително                 Документите могат да се получават и подават по образец съгласно приложенията в сградата на Общинска администрация – Никопол – етаж 1, в Центъра за административни услуги и информация на гражданите на гише – деловодство.                 Преброители ще се набират за всички населени места на територията на общината.                     Приложение на документите, които трябва да подадат кандидатите: Заявление...

Заповед № 284/23.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район през за 2021 г.
27.10.2020
Заповед № 284/23.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответния район през за 2021 г.

Заповед № 282/22.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на комисия за проверка съгласно чл.140а от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация във връзка с писмени сигнали на собственици на имоти относно адресни регистрации на лица в нарушение на чл.92, чл.99, чл.99а от Закона за гражданската регистрация.
23.10.2020
Заповед № 282/22.10.2020 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на комисия за проверка съгласно чл.140а от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация  във връзка с писмени сигнали на собственици на имоти относно адресни регистрации на лица в нарушение на чл.92, чл.99, чл.99а от Закона за гражданската регистрация.

Проект „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол”, финансиран по Административен договор №№BG06RDNP001-7.006-0072-С01 от 21.05.2019 г. сключен между Община Никопол и Държавен фонд "Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
14.10.2020
Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвижда изпълнение на проект „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол – подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ І-19, 1128, 1205, 1171 в кв.24, в гр. Никопол”. Проектът предвижда обновяване на площадното пространство в общинския център, така че да се отчетат особеностите на терена и прилежащите пространства и да се осигури достъпна за всички среда. Предвижда се подмяна на настилките (където е необходимо), обособяване на група фонтани, изграждане на главен парков елемент със стъпаловидна структура и мини амфитеатрални форми за сядане с художествено осветление, четири вида осветление –...