Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Удължава се предоставянето на услугата „патронажна грижа“ чрез изпълнение на процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4
22.09.2020
Община Никопол е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001–2.040-0063 „Патронажна грижа в община Никопол“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0063-С01/11.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Договорът веднъж вече е изменян с Допълнително споразумение № 1 от 23.04.2020 г. за реализиране и на операция BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, във връзка с пандемията от COVID-19. През м.септември 2020 г. се сключи ново Допълнително споразумение № 2 между Община Никопол и Управляващия орган на...

Конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД
18.09.2020
Община Никопол, на основание чл.63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, във връзка с изпълнение на Решение № 116 /26.08.2020г. на Общински съвет – Никопол и Заповед № 239/15.09.2020 г. на кмета на община Никопол, ОБЯВЯВА: Открива процедура по провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД, с ЕИК 000410049, за срок от 3 години от датата...

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година
16.09.2020
Започва набиране на преброители за Преброяване 2021 От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Най-подходящи са...

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“
02.09.2020
В условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 126 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.10.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170. Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което...

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014- 2020 г.
24.08.2020
На 17 юли 2020 г. стартира прием по подмярка 4.1.2., по която НССЗ ще изготвя безплатно проектни предложения.Приемът ще продължи до 17:30ч. на 18 септември 2020г.ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: да са регистрирани земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани; да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите "Животновъдство", "Плодове и зеленчуци" и/или "Етеричномаслени и лекарствени култури"; да са собственици, наематели и/или арендатори...

На 12 август 2020 година /сряда/ ще се извърши дезинсекционни обработки против комари в гр.Никопол.
11.08.2020
Третирането  ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населеното място на всички установени и нововъзникнали биотопи.        Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците.            ...