Добре дошли

11.06.2021
ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕН КАНИ НА СРЕЩА/ОТКРИТА ПРИЕМНА НА 14 ЮНИ 2021Г. ОТ 11:00Ч. В ГРАДИНКАТА ЗАД СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - НИКОПОЛ.Ще се представят акцентите от предстоящите за отваряне до края на 2021г. процедури от оперативните програмиПРОГРАМА

02.06.2021
         ОБЩИНА НИКОПОЛ уведомява гражданите на Община Никопол, че за подобряването на услугата по извозване на отпадъците до Регионално депо е необходимо:- Да се преустанови изхвърлянето на зелени отпадъци - трева, градински отпадъци, клони, изрязани храсти и други в контейнерите за събиране на отпадъци от домакинствата.- Зелените отпадъци да се оставят непосредствено до контейнерите, а...

01.06.2021
За избирателите във връзка с провеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021г.Приложение № 8Приложение № 12Приложение № 14Приложение № 18

17.05.2021
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 18.05.2021г. ОТ 6:00 ДО 10:00 ЧАСА СУТРИНТА ОТ ПЛОЩАДКА ГР.БЕЛЕНЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ВЪЗДУШНА ЛАРВИЦИДНА ОБРАБОТКА НА БИОТОПИ С ПОВИШЕНИ КОМАРНИ ПОПУЛАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ /ПО ПОРЕЧИЯТА НА РЕКА ДУНАВ И РЕКА ОСЪМ/. ОБРАБОТКАТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЪС СЕЛЕКТИВЕН БИОЛОГИЧЕН ЛАРВИЦИД  ВЕКТОБАК 12 АС.

01.05.2021
Община Никопол е конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0092„Патронажна грижа + в община Никопол”, договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основната цел на проекта е да се осигури продължаване подкрепата чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и...

26.04.2021
Ръководството на Община Никопол, кани гражданите за участие в среща за представяне на  проект № BG06RDNP001-7.006 – 0072, с наименование   „ Основно обновяване на централен  площад и прилежащи пространства в гр. Никопол- подобект : „ Централен площад“ , находящ се в УПИ I – 19 , 1128, 1205, 1171 в кв. 24, гр. Никопол. Проектът се...