Добре дошли


25.05.2023
П О К А Н А ЗА ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА ТЕМА: Възможности за финансиране на земеделските стопани през 2023 г. от ПРСР 2014-2020 г., Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г. и инструментите за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост(НПВУ)

10.05.2023
ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА  6.4 „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

02.05.2023
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ЗА 2022 г. НА ОБЩИНА НИКОПОЛПриложения ТУК

28.04.2023
Община Никопол стартира Проект № BG05SFPR002-2.002-0152 „Укрепване общинския капацитет на Община Никопол“, Договор № BG05SFPR002-2.002-0152-C01 по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейски съюз. Проект „Укрепване общинския капацитет на Община Никопол“ ще...