Добре дошли

01.05.2021
Община Никопол е конкретен бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0092„Патронажна грижа + в община Никопол”, договор № BG05M9OP001-6.002-0092-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Основната цел на проекта е да се осигури продължаване подкрепата чрез предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и...

26.04.2021
Ръководството на Община Никопол, кани гражданите за участие в среща за представяне на  проект № BG06RDNP001-7.006 – 0072, с наименование   „ Основно обновяване на централен  площад и прилежащи пространства в гр. Никопол- подобект : „ Централен площад“ , находящ се в УПИ I – 19 , 1128, 1205, 1171 в кв. 24, гр. Никопол. Проектът се...

14.04.2021
Уведомяваме  всички  любители на  риболова, че със своя Заповед № РД 09-385 от 1304.2021 г. , Министърът на земеделието, храните и горите, на основание чл.32, ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите, чл.3, ал.1 и чл.5, ал. 2 от Устройствения правилник  на МЗХГ и във връзка с установяване на сроковете на забрана на...

13.04.2021
Ново състезание, ново приключение, IV кръг от Националния Шампионат JET SKI Bulgaria, Купа Никопол заедно с Кмета на  Община Никопол Ивелин Савов, ще се проведе в периода  6-8 Август 2021г. на централния плаж в град Никопол.  В това издание ще има и турнир за бързите лодки за един клас, а за следващата година евентуално и...

08.04.2021
Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 10.05.2021 г. (понеделник) от 13:30 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала, където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките...

05.03.2021
National Geographic България подкрепи идеята за обявяването на първия по рода си фотоконкурс „Любими места на картата на България“, който обединява ГИС - технологиите  и фотографията. Главна цел на мащабния проект е да покаже красивите места на България в интерактивна карта.   Община Никопол и Валери Ангелов, ученик в СУ “Хр. Ботев „ – Никопол, участват...