Добре дошли

27.04.2022
Обява за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", чрез стратегия за водено от общностите местно развитие, финансирана по Mрограма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.


06.04.2022
ВАЖНО!!!!!! След близо 2 години, от 1 април България вече не е в ситуация на извънредна епидемична обстановка. Решението на Министерския съвет доведе до отпадане на въведените в страната противоепидемични мерки, с които свикнахме да живеем. Отпадна изискването за задължително носене на защитна маска за лице на обществени места, спазването на физическа дистанция, ограниченията в броя...

06.04.2022
П О К А Н А От: Община Никопол п.к. 5940 ул. "Александър Стамболийски" № 5 телефон: 06541/2190, факс: 06541/2764 e-mail: obshtina@nikopol.egov.bg   Относно: Заключителна конференция по Проект: "I-TeN: Подобрени пътни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на региона и по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата“, акроним I-TeN", e-MS Код ROBG-132, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Interreg V-A Румъния – България   Уважаеми...

24.03.2022
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   Община Никопол организира  събиране на опасни битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове. Събирането ще се извърши на следната дата: 03.2022г. – от 09.00 до 15.00ч., позиция на мобилен пункт ул.“Христо Ботев“ №6 (Паркинга на Читалището ) ;  Опасните отпадъци, генерирани в бита, които подлежат на     безвъзмездно предаване от страна на гражданите са: лекарства с изтекъл срок на...

08.03.2022
     На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, каня всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители...