Добре дошли

09.02.2024
ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Възложител: ИАППД Седалище: гр. Русе, ул. Славянска 6, На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху...

18.01.2024
Към заинтересованите страни от Община Никопол, Община Белене  и община Гулянци, представители на стопанския и нестопанския сектор, за заявяване на интерес за включване в местното партньорство за създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ между представители на публичния (общини), стопанския и нестопанския сектор на територията. Местното партньорство  следва да включва представители на рибарски, аквакултурни, туристически или...

15.01.2024
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ,   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОПОЛ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИПСВАЩА  ТРАНСПОРТНА ВРЪЗКА ОТ ГАРА ЧЕРКОВИЦА ДО ГР.НИКОПОЛ ЗА ВЛАКА ПРИСТИГАЩ В ГАРА ЧЕРКОВИЦА В 17:03 ЧАСА, ОБЩИНАТА ЩЕ ОСИГУРИ ПЪТУВАЩ АВТОБУС ПО НАПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРА ЧЕРКОВИЦА ДО ГР.НИКОПОЛ. АВТОБУСЪТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ПЪТУВА ОТ ДАТА 16.01.2024 ГОД./ВТОРНИК/.

03.01.2024
На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, каня всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители с...

22.12.2023
ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Възложител: ИАППД Седалище: гр. Русе, ул. Славянска 6, На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху...

04.12.2023
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по докладна записка на кмета на Община Никопол относно проект на Наредба за изменение на Наредба № 36 за определяне размера на местните данъци на територията на община Никопол, приета с Решение № 115/26.08.2020 г. на Общински съвет – Никопол УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще...