Добре дошли

30.04.2024
  Във връзка  със Заповед №РД 11-1019/17.04.2024г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните  и влошената епизоотичната обстановка в страната, по  отношение на заболяването Инфлуенца по птиците, всички собственици на домашни птици в населените места,които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила: Да отглеждат на закрито, всички видове и...

25.04.2024
На основание Решение на Колективния управителен орган на СНЦ “МИГ Белене – Никопол”, чл. 62, т. 4 от Наредба 22/14.12.2015 г. и в изпълнение на Стратегията за ВОМР,   Сдружение „Местна инициативна група Белене - Никопол” открива процедура за подбор на проектни предложения  № BG06RDNP001-19.565 Оперативна програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Мярка:  19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ...

08.04.2024
Съобщение във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2024г. в горските територии на област Плевен и предпоставките за възникване на пожари в горските територии

01.04.2024
Ръководството на Община Никопол кани никополската общественост на 09.04.2024 г. (вторник) от 13:30 часа в гр. Никопол, в сградата на Общинска администрация-Никопол на ул. „Александър Стамболийски” № 5, 3-ти етаж, заседателна зала (№ 317), където ще се проведе публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и...

27.03.2024
П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА   Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Учреден е през 2003 г., в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето....

21.03.2024
Областна администрация - Враца за поредна година организира една от най мащабните туристически инициативи, а именно Национален туристически поход по пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица", който се провежда в периода 27 Май - 2 Юни.Повече информация може да намерите ТУК!!!тел. за връзка за желаещи да се включат от община Никопол - 0879259443