Добре дошли

27.01.2021
Община Никопол, в качеството си на доставчик, стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги. І. Информация за кандидат-потребителите „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от...

21.01.2021
На 21.10.2020г. община Турну Мъгуреле, водещ бенефициент, в партньорство с Община Никопол, сключи договор за субсидия за изпълнението на проект “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В БОЛНИЦИТЕ НА ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ И НИКОПОЛ” („Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol - 16.5.2.044“).   На 06.01.2021г. между МРРБ (Национален Орган по програмата) и Община Никопол...

14.01.2021
ПРОЕКТ НА „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2021-2027г.“ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на „ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ 2021-2027г.“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие...

15.12.2020
Уважаеми земеделски стопани и пчелари в Община Никопол с настоящето съобщение Ви информираме, че в брой 101 от 27 ноември 2020г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни...

11.12.2020
На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, във връзка с чл. 108 от Закона за държавния бюджет на Република България...

07.12.2020
След отправена покана от страна на Агенция за социално подпомагане, Община Никопол подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Операцията е свързана с намаляване броя на живеещите в...