Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013/2014 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол