Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Никопол кандидатстване за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.


 1. ндидатстване за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.... - Текуща страница
 2. Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на град Никопол с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 3. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
 4. Изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на член 143, ал.1 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Смолянови“ №2”
 5. Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 6. Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ Христо Ботев Никопол
 7. Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година
 8. Допълнително възникнали СМР при изпълнение на строителството на РСУО в регион Левски/Никопол/
 9. „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров\\", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
 10. Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на регионална система за управление на отпадъците
 11. Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.
 12. Изработване на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169
 13. Третиране на биотопи и площи срещу комари през сезон 2015 в Община Никопол
 14. Изготвяне на идейни проекти и Актуализация на КСС
 15. Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи
 16. „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол
 17. Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г”
 18. Доставка на оборудване за \\"Зелени\\"отпадъци по две обособени позиции
 19. Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
 20. Доставка на течни горива: дизелово гориво и газьол за отопление
 21. Избор на Изпълнител за Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр.Никопол, по проект
 22. Публичност и визуализация по проект: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“
 23. Изготвяне на част екологична оценка на Общия устройствен план на Община Никопол в процеса на неговото изработване
 24. Първоначално залесяване на неземеделски земи в землището на Община Никопол, съфинансирано чрез
 25. Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Никопол в две фази
 26. Доставка на въглища за отоплителния сезон 2014/2015 г. на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
 27. Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по две обособени позиции
 28. Ремонт на общински пътища
 29. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Никопол
 30. Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения, както и на учебните заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение-община Никопол, по предварителна заявка с транспорт на изпълнителя за 2014г
 31. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: "Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол"
 32. Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол
 33. Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол
 34. Избор на изпълнител за ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територии на населените места на територията на община Никопол
 35. Консултантски услуги за управление и отчитане дейностите по проект: \\"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в Община Никопол\\"
 36. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "МБАЛ-Никопол" ЕООД
 37. "Предоставяне на консултански услуги по управление дейностите на проект \\"Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион\\"
 38. Извършване на текущ и окончателен одит на проект \\"Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле\\"
 39. Избор на изпълнител на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви хоризонт до 2020 г.
 40. Избор на изпълнител за извършване на обществен превоз на пътници за линия "София-Никопол"
 41. Избор на изпълнител на СМР по проекти за реконструкция на улична мрежа и междублокови пространства в община Никопол
 42. Извършване на ремонтни дейности в ЦДГ 3 "Радост", гр. Никопол, съгласно КСС
 43. „Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров\\", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
 44. Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. "Витоша" № 6 и № 8, гр. Никопол
 45. Обществена поръчка с предмет "Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол при заявени количества"
 46. Избор на изпълнител на СМР за подобряване на градската среда в община Никопол чрез благоустрояване и паркоустрояване на площадите и парковите пространства
 47. Обществена поръчка с предмет: "Дейности, свързани с осигуряване на публичност за нуждите на проекти"
 48. Дейности, свързани с осигуряване на публичност по проекти
 49. "Общинска Администрация-Никопол - "ЗА" ефективна страуктура и управление"
 50. Доставка на въглища за отоплителен сезон 2013/2014 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
 51. Разработване на политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол
 52. Избор на изпълнител за извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територий на населените места на територията на община Никопол
 53. Строителство на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), пл. Санадиново
 54. Инженеринг за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадка на РСУО в регион Левски (Никопол)
 55. Периодична доставка на канцеларски материали, копирна хартия и консумативи за копирни машини и принтери /офис техника/ за потребностите на Общинска администрация Никопол и организациите на общинска бюджетна издръжка при заявени количества
 56. Избор на координатор в екипа за организация и управление на проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж - Никопол
 57. Избор на педагогически и технически персонал за провеждане на извънурочни занимания с деца и ученици по проект "Детска академия за толерантност"
 58. Предоставяне на спомагателни комплексни туристически услуги за организиране на дейности с деца и педагогически кадри по проект „Детска академия за толерантност”
 59. Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"
 60. Избор на изпълнител за провеждане на мерки за информация и публичност по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Левски (Никопол)
 61. Избор на изпълнител за извършване на одит по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"
 62. Избор на консултант за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"
 63. Доставка на въглища за отоплителен сезон 2012/2013 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение община Никопол
 64. Доставка на лизинг на нов лек автомобил за нуждите на Община Никопол
 65. Рехабилитация на пътища на територията на община Никопол
 66. Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения в община Никопол
 67. Доставка на хранителни продукти за нуждите на СОУ "Христо Ботев"-гр. Никопол по обособени позиции
 68. ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОЛЕСЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН БАГЕР С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 брой за нуждите на Община Никопол
 69. Доставка на обзавеждане и оборудване за домашен социален патронаж по проект „Подобряване условията за физическо и социално развитие на населението в община Никопол
 70. Изработване, доставка и монтаж на билбордове и постоянни информационни табели
 71. Предоставяне на физическа охрана включваща: опазване от унищожаване, разпиляване, повреда, кражби и присвояване на имоти собственост на общината и физическите лица