Добре дошли

01.09.2023
ВАЖНО! ЗАПОЧВА КОНКУРСЪТ “Кмет на годината” за МАНДАТ 2019-2023 В наградите на Kmeta.bg може да се гласува от 1 до 14 септември само от България. В конкурса участват всички кметове от страната в няколко категории. Категориите в конкурса “Кмет на годината” за мандат 2019-2023 са: – Кмет на годината ; – Кмет на гражданите; – Смарт сити; – Зелена община; – Градска среда; – Туризъм...

03.08.2023
На основание чл. 84, ал.6  от Закона за публичните финанси и чл. 29 и 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никопол, каня всички заинтересовани лица от общината – граждани, бизнес, неправителствени организации, разпоредители с...

16.07.2023
Във връзка с изпълнение на Договор №84/12.07.2023г., сключен между Българска агенция по безопасност на храните и ДДД-1 ООД, с предмет:“Организиране и прилагане на спешни дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации на териториите, разположени по поречието на река Дунав“. На  17.07.2023 година  от  21:00 часа ще се извърши  наземно третиране  срещу  имаго на комари /активни възрастни...

30.06.2023
От 03.07.2023 год.  до  07.07.2023 год.  от 7:30 до 10:00 часа в зависимост от  метеорологични условия ще се проведе  авиохимическо третиране на биотопи /заблатени места, стари корита и разливи/ по поречието на р.Дунав и р.Осъм на територията на община Никопол, разположени извън населените места с препарат „ВектоБак“ 12АС. Третирането се извършва срещу вредител: Ларви на...

14.06.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 16.06.2023 год. /петък/ или 17.06.2023 год. /събота/ от 6:00 до 10:00 часа /при подходящи метеорологични условия/ ще се проведе авиохимическо третиране срещу комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент с препарат „Цитрол“ 10/4 УЛВ. В случай на нужда, антидот /противоотрова/ - симптоматично лечение...

13.06.2023
На 27.04.2023 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Никопол беше подписан Договор за съвместна дейност №РД 04-98/27.04.2023 г. за извършване на строително-монтажни работи по проект „Текущ ремонт на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР № 1 и ЦНСТПЛПР № 2/ , разположен в  УПИ XII...