Отчуждаване на поземлени имоти в село Санадиново

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ  по реда на чл.25, ал.1 от ЗОС уведомявавсички собственици на поземлени имоти в землището на село Санадиново, общинаНикопол, че ще започне процедура по отчуждаване на техните имоти, попадащи вграниците на санитарно- охранителна зона около водоизточник  дренаж „Др-Община Никопол-Санадиново”,съгласно заповед №СОЗ-357/03.07.2012г на Директора на БДУВДР с център Плевен във връзка с чл. 35 от Наредба №3/16.10.2000 г. и  Решение№508/30.06.2011 г на Общински съвет Никопол.

 

 

Поземлен имот №

Населено място

Местност

НТП


Категория на земята
Площ

 на имота дка

Площ

 за отчуж-даване, дка

Собственик/  наследник  на имота

Размер на обезщетението лв.

1

2

3

4


5
6

7

8

9

216001

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
4,305

4,305

Иван Цветанов Атанасов, гр. Никопол

1468 (хиляда четиристотин шестдесет и осем)

216002

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
3,833

3,833

Цветанка Игнатова Стоянова, гр. Левски

1307(хиляда триста и седем)

216003

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
2,463

2,463

Илия Андреев Костадинов, гр.Левски

764 (седемстотин шестдесет  и четири )

217003

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
3,033

3,033

"СИГ" ООД гр.Сливен

1034 (хиляда тридесет и четири)

217004

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
2,119

2,119

Сави Георгиев Савев, гр. Червен бряг

657(шестотин петдесет и седем )

217005

с.Санадиново

СЕЛОТО ОСЪМ

нива


V
1,990

1,990

Георги Костадинов Русанов, гр. Габрово

617 (шестотин и седемнадесет)

 

 

Дата: 30.07.2012 г.