Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Никопол