Изработване, доставка и монтаж на билбордове и постоянни информационни табели

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с публикуване на публична покана за „Изработване, доставка и монтаж на билбордове и постоянни /стационарни/ информационни табели, съставяне, отпечатване и доставка на информационни брошури и постери, снимки илюстриращи прогреса” по проект №: 2(3i)-1.1-5: „Развитие на Пътна инфраструктура за ефективна икономика трансграничен път - Турну Мъгуреле – Никопол ( D.R.I.V.E.) Турну Магуреле –Никопол ”, MIS- ETC code 116 , Ви уведомяваме , че офертите се приемат до 24.05.2012 год. в деловодството на Община Никопол на адрес: Община Никопол, гр.Никопол 5940,ул. „Александър Стамболийски” № 5, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч.


ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура за възлагане на Обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработване, доставка имонтаж на билбордове и постоянни /стационарни/ информационни табели, съставяне,отпечатване и доставка на информационни брошури и постери, снимки илюстриращипрогреса” по проект №: 2(3i)-1.1-5: „Развитие на Пътна инфраструктура заефективна икономика трансграничен път - Турну Мъгуреле – Никопол ( D.R.I.V.E.)Турну Магуреле – Никопол ”, MIS- ETC code 116 Водещ Партньор / Партньор:ОбщинаТурну Магуреле/Община Никопол, финансиран от програмата за трансграничносътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.; Приоритетна ос: Достъпност – Подобренамобилност и достъп до транспортната, информационната и комуникационнатаинфраструктура в трансграничния регион; Ключова област на интервенция 1.1:Подобряване на сухопътните и речните транспортни съоръжения; Индикативнаоперация 1: Подобряване на сухопътната и речната транспортна инфраструктура(съоръжения), имащи трансгранично влияние, по Договор за финансиране 77082/17.10.2011 г.”

Дата: 17.05.2012 г.