Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол

Дата на публикуване: 03.01.2014 11:32

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Директор на Дирекция Устройство на Територията" в общинска администрация Никопол
О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед № 534 /27.12.2013 г. на Кмета на Община Никопол  във връзка с чл.10 и чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 ичл.13 ал.1 от /НПКДС/

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжността: Директор на дирекция  „ Устройство на територията    при Общинска администрация Никопол - 1 /една/ щатна бройка.

 

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, минимална степен – Бакалавър

- предпочитана специалност, по която е придобито образованието: инженер / технически науки/

 - професионален опит:не по малко от 4 / четири / години .

 - минимален ранг – III  младши

 

3. Допълнителни изисквания за длъжността:

      - документ за компютърна компетентност – базови умения /работа с Microsoft, Word,Excel, Internet и правно-информационни  продукти / e предимство;

 

      С предимство са кандидати, притежаващи стаж в общинска администрация.

 

4. Конкурсът да се проведе, чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

 

5. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

                                                                                                                              

- Писмено заявление за участие в конкурс по образец/Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).

- Декларация по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни

   служители, че лицето е български гражданин, че е пълнолетно, не е поставено под

  запрещение,   не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от  

  свобода и не е   лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

- Копие от документ удостоверяващ, продължителността на изискуемия професионален  

   опит или придобития ранг като държавен служител.

- Свидетелство за съдимост .

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок след публикуване на обявата.

 

Документите се подават в Информационен център за обслужване на гражданите и юридическите лица - деловодство на Общинска администрация –Никопол, ул.” Ал.Стамболийски „ № 5 " в срок до 14.01.2014 год. – включително/ всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа.

 

7. Списъци или други съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационно табло  в сградата на Общинска администрация Никопол , етаж 1 , както и в сайта на Община Никопол- www.nikopol-bg.com .

Обявлението за конкурса е публикувано едновременно във вестник „Посоки  „ и регистъра  по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията  на 03.01.2014г.

 

Лице за контакт:

Анелия Димитрова – Директор на дирекция „ Административно обслужване и правни дейности

 

Телефон за контакт: 06541/ 22-90

 

8. Описание на длъжността:

 

-Длъжността  Директор на дирекция  „ Устройство на територията  „ :

-  Организира, ръководи,координира и контролира цялостната дейност отразяваща общинската политика в областта на : административно - техническите услуги във връзка с устройство на територията , строителството и комуналните дейности на територията на общината

- Ръководи, организира, контролира, планира, координира,отчита и носи отговорност за дейността и изпълнение на задачите на дирекцията  отразяваща общинската политика в  областта на : административно- техническите услуги във връзка с устройство на територията , строителството и комуналните дейности на територията на общината

- Изготвя инвестиционните програми на община Никопол,планира и отчита капиталовите разходи.

- Организира разработването, съгласуването и актуализирането на вътрешната нормативна уредба по отношение на териториалното и селищното устройство, строителството и архитектурата.

- Координира и контролира дейността по строителството на територията на общината.;

- Участва в търгове по ЗОП.

- Координира разработването и изпълнението на проекти по  програми на ЕС ,  стратегии и планове за развитието на общината.

- Подпомага кмета на Общината  при осъществяване на дейността му.

 

 9. Размер на основната заплата, определена за длъжността е от 680 .00 лева  при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г..

  1. истрация Никопол... - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
 4. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 7. Конкурс за длъжностите: старши експерт
 8. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 9. Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"
 10. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 11. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол
 12. Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево