Постоянни комисии

Дата на публикуване: 09.08.2012 10:36

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ  ПРИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ, МАНДАТ 2019-2023г.

  

 

1.ПК. „Бюджет, финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности“ в състав:

 Председател – Айлян Гюнайдънов Пашала

 Членове:        Красимир Гатев Миланов

                        Яница Людмилова Йорданова

                        Борислав Илийчев Симеонов

                        Светослав Валериев Ангелов

         

2.ПК „Социални дейности, здравеопазване, трудова заетост, европейска интеграция, международно сътрудничество и демографски проблеми“ в състав:

 

Председател –  Надка Божинова Димитрова

Членове:        д-р Цветан Паскалев Андреев

                       Майдън Ахмедов Сакаджиев

                       Айлян Гюнайдънов Пашала

                       Веселин Тодоров Недков

   

3.ПК „Образование, култура, спорт, туризъм, младежки дейности и  вероизповедания“ в състав:

 

Председател –  Айгюн Тургаев Али

Членове:        Яница Людмилова Йорданова

                       Иван Стоилов Павлов
                      
                       Светослав Валериев Ангелов

                       Любомир Димитров Мачев

                    

4.ПК  „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност, нормативна уредба, устройство на територията и транспорт „ в състав:

 

Председател –  Красимир Гатев Миланов

Членове:         Айгюн Тургаев Али

                       Веселин Тодоров Недков

                       Красимир Недков Халов

                      Светослав Валериев Ангелов 

 

5.ПК  „ Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, предотвратяване и установяване конфликт на интереси“   в състав:

 

Председател – д-р Цветан Паскалев Андреев

Членове:      Красимир Недков Халов

                     Айлян Гюнайдънов Пашала