Конкурс за длъжностите: старши експерт

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжностите старши експерт "Икономически дейности" и старши експерт "Инвестиции и проекти" при Дирекция "Икономически дейности" в ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОПОЛ
О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл.14 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/ и Заповед №  495/ 10.12.2012 г. на Кмета на Община Никопол  във връзка с чл. 10 и чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка чл. 3 ал.1 и чл.13 ал.1 от /НПКДС/

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

1. За длъжностите:

1.1 Старши експерт „ Инвестиции и проекти „  при Дирекция „ Икономически дейности  „–

       2 /две/ щатни бройки.

1.2 Старши  експерт „ Икономически  дейности „  при Дирекция „Икономически дейности „

       1 / една / щатна бройка ;

2.   Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане

      на длъжността Старши експерт „ Инвестиции и проекти „ :

- образование: висше, минимална степен – „бакалавър”

 - професионална област :  икономика;

 - професионален опит -  3 години ;

 - минимален ранг – V младши .

3. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане

      на длъжността Старши експерт „ Икономически дейности  : 

 - образование: висше, минимална степен – „бакалавър”

 - професионална област :  икономика ,Администрация и управление ;,

 - професионален опит -  3 години ;

 - минимален ранг – V младши .

4. Допълнителни изисквания за длъжностите:

 - компютърна компетентност  - базови умения /работа с Microsoft /Word,

    Excel, Internet;/

    С предимство са кандидати, притежаващи стаж в общинска администрация.

5. Конкурсът ще се проведе, чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

6. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 - Писмено заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

    от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).  

 - Декларация по чл.17 , ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за

    държавни служители, че лицето е български гражданин, че е пълнолетно, не е   

    поставено под  запрещение,   не е осъждано за умишлено престъпление от общ

    характер на лишаване от  свобода и не е   лишено по съответен ред от правото да

    заема определена длъжност.

 -  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

 -  Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен

    стаж.;

 - Свидетелство за съдимост .

7. Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите, или чрез техни

    упълномощени представители в  Информационен център за обслужване на

    гражданите и юридическите лица - деловодство на Общинска администрация –

    Никопол, ул.” Ал.Стамболийски „ № 5 " в срок до 17.00 часа на 05.03.2015 год.

8. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в 

     срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на

     допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане

     на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Никопол, както и    

     на  електронната й страница: www.nikopol-bg.com

 

Лице за контакт:

Анелия Димитрова – Директор на дирекция „ Административно обслужване и правни дейности

Телефон за контакт: 06541/ 22-90

 

9. Кратко описание на длъжностите съгласно утвърдените  длъжностни характеристики :          

9.1 Длъжността  Старши експерт „ Инвестиции и проекти” при дирекция „ИД”: 

       Следи и проучва, разработва и прилага отделните оперативни програми на ЕС,  

       програми и фондове от различни донори извън ЕС, местни, национални източници  

       на финансиране,  отговарящи за приоритетите и възможностите за развитие на

       Община Никопол. Участва в изготвянето на предложения,  становища и анализи  

       при разработване и приемане на  стратегически за общината документи.

 9.2  Длъжността Старши експерт „Икономически дейности”, при Дирекция „ИД”:

       Осъществява издирване, актуване, деактуване, контрол и разпореждане с 

       общинска собственост, отчуждаване и обезщетяване на собственици на отчуждителни

       имоти, подготовка на процедури по учредяване на концесии върху недвижими имоти –

       общинска собственост. Изготвя становища, анализи и предложения за

       придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

 

10. Размерът на основната заплата, определена за длъжността е  550 .00 лева при спазени изисквания на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г..

 

Образци за заявления за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал.1 и 2  от НПКДС могат да се изтеглят от следният Интернет адрес: www.nikopol-bg.com