„Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Дата на публикуване: 27.01.2021 22:30

Община Никопол, в качеството си на доставчик, стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.

І. Информация за кандидат-потребителите

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от асистент.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по настоящия си адрес заявяват желанието си устно – на място или по телефон, или писмено, по електронен път. За изготвянето на предварителна оценка на потребностите, с цел насочване, са необходими следните документи:

* Заявление-декларация /по образец/;

* документ за самоличност (за справка);

* пълномощно (когато е приложимо);

* медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, епикриза и др. – копие)

* други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно с изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. За предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ не се заплаща потребителска такса.

Заявките от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават от 27.01.2020 г. в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ “ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по телефон или по електронен път на мейл: obshtina@nikopol-bg.com.

 

І. Информация за кандидатите за работа

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя от наети на трудово правоотношение социални асистенти, като кандидатите трябва да са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са безработни лица. Всеки социален асистент ще предоставя услуга на повече от едно лице.

Необходими документи за кандидатстване:

* Документ за самоличност (за справка);

* Автобиография;

* Заявление-декларация /по образец/;

* Други документи:

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);

- копие на сертификат/и от преминато обучение за личен асистент, социален асистент, домашен помощник

Документите от кандидатите за работа се подават в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ “ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани или по електронен път на мейл: obshtina@nikopol-bg.com.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Никопол на адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

За допълнителна информация: GSM 0897631132 – Експерт „Социални дейности, здравеопазване и трудова заетост“ в Община Никопол.

--------------------------------------

Община Никопол увеличава броя на потребителите по социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община Никопол, от 01.03.2021 г. в качеството си на доставчик, предоставя специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.

Услугата е създадена след издадена от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Заповед № РД01-0089/07.01.2021 г. за предварително одобрение и решение № 171/27.01.2021 г. на Общински съвет Никопол, като първоначално общината получи финансиране от държавния бюджет за 48 потребители, обслужвани от 16 социални асистенти.

                 Предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е с изключително голям социален ефект върху потребителите на услугата, както поради трайната тенденция за застаряване на населението в общината, така също и от продължаващата социална изолация, породена от COVID пандемията. Уязвимите групи, каквито са самотноживеещите възрастни хора и лицата с увреждания, са в затруднение и се нуждаят от грижа в дома. В подкрепа на тези хора и в съответствие с годишното планиране на социалните услуги по чл. 39 от Закона за социалните услуги за общината, със заявление по чл. 85, ал. 1 от ППЗСУ Община Никопол инициира производство по промяна на броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност, от 48 на 75. Така ще се създаде и заетост на нови 9 социални асистенти.

Изпълнителният директор на АСП издаде Заповед № РД01-1284/18.07.2022 г. за даване на предварително одобрение за промяна броя на потребителите от 48 на 75, считано от 01.09.2022 г. В съответствие с чл. 87 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги предстои Общински съвет – Никопол да вземе решение за промяна на броя на потребителите на социалната услуга. Приоритетно ще се включат кандидат-потребителите от Списъка на чакащите. Приемът на документи е отворен процес, като при необходимост ще се входират и нови заявки от кандидат-потребители.

 

І. Информация за кандидат-потребителите

„Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от асистент.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, по настоящия си адрес заявяват желанието си устно – на място или по телефон, или писмено, по електронен път. За изготвянето на предварителна оценка на потребностите, с цел насочване, са необходими следните документи:

* Заявление-декларация /по образец/;

* документ за самоличност (за справка);

* пълномощно (когато е приложимо);

* медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, епикриза и др. – копие)

* други документи по преценка на кандидат-потребителя.

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно с изготвената индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. За предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ към момента не се заплаща потребителска такса.

Заявките от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ “ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по телефон или по електронен път на мейл: obshtina@nikopol-bg.com.

 

І. Информация за кандидатите за работа

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ се предоставя от наети на трудово правоотношение социални асистенти, като кандидатите трябва да са лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са безработни лица. Всеки социален асистент предоставя услуга на повече от едно лице.

Необходими документи за кандидатстване:

* Документ за самоличност (за справка);

* Автобиография;

* Други документи:

- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо);

- копие на сертификат/и от преминато обучение за личен асистент, социален асистент, домашен помощник

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Кандидатът да е физически и психически здрав, за да полага грижи за потребителите; да не е поставен под запрещение; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
  2. Професионален опит и образователен ценз не се изисква.

Умения и необходими компетентности:

  1. Способност за работа с пълнолетни лица с трайни увреждания или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване;
  2. Умения за бърза, адекватна реакция и взимане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисна интервенция, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други.
  3. Добри комуникативни умения и умения за работа в екип
  4. Умение да предизвиква позитивен интерес в обществото към резултатите от своята дейност.

Документите от кандидатите за работа се подават в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ “ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани или по електронен път на мейл: obshtina@nikopol-bg.com.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Никопол на адрес: obshtina@nikopol-bg.com.

За допълнителна информация: GSM 0878782083.

Образци на документи:

Заявление потребител
Декларация СА
Заявление СА
Декларация за конфиденциалност