Механизъм лична помощ

Дата на публикуване: 24.02.2020 20:12

Във връзка с прилагане на Закона за личната помощ, Наредба №РД-07-7 от 28.06.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика за включване в механизма лична помощ и в изпълнение на подписаното Споразумение между Националния осигурителен институт/НОИ/, Агенцията за социално подпомагане/АСП/ и Община Никопол /изх.№ 257/09.08.2019 г. за общината/, сключено съгласно чл.2, ал.11 от Наредбата, Община Никопол обявява прием на документи от лица, отговарящи на условията и желаещи да се включат в Механизма.

 1. Подаване на заявления-декларации за включване в механизма лична помощ.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

            За включване в механизма лична помощ посочените лица трябва да имат изготвена индивидуална оценка на потребностите по реда на ЗХУ и издадено направление с определен брой часове месечно за лична помощ от ДСП Никопол. Лицето с увреждане/негов законен представител посочва избрано от него лице за асистент. В случаите, когато не е избран асистент, Община Никопол следва да предложи такъв.

Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на Кмета на Община Никопол, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него. Даването на съгласие от лицето се удостоверява с подпис в заявлението-декларация.

В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ. Съгласието се удостоверява с подпис от лицето в заявлението-декларация. Към заявлението-декларация до Кмета на Община Никопол се прилага:

 • Документ за самоличност (за справка)
 • Декларация за съгласие от субекта на данните (по образец)
 • Направление за включване в механизма чужда помощ
 1. Подаване на заявления-декларации за кандидатстване за асистент по реда на ЗЛП

Асистент може да бъде всяко лице, което не е

 1. поставено под запрещение;
 2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Никопол заявление-декларация по образец към което прилага:

 • Документ за самоличност (за справка)
 • Автобиография;
 • Декларация за съгласие от субекта на данните
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
 • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
 • По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.

В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.

За асистенти могат да кандидатстват лица, наети по трудов при друг работодател при съобразяване изискванията на Кодекса на труда, както и лица, придобили право на пенсия.

С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ако отговаря на условията ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Кандидатите ще бъдат консултирани относно сключване, изменяне и прекратяване на тристранните споразумения, сключване, изменяне и прекратяване на трудовите договори, отчитане на положения труд и изплащане на трудово възнаграждение, провеждане на обучение на асистентите.

            Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за лични асистенти могат да се изтеглят от сайта на общината или да се получат, както и да се подадат в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани.

Предоставянето на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г.


     Срок за подаване на документи: всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.Заявление потребител - образец
Заявление изпълнител - образец