Проектно предложение по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Дата на публикуване: 07.12.2020 17:27Удължава се продължителността на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"
--------------------------------

Информационна брошура
--------------------------------

Удължава се продължителността на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19" до 09.09.2022 г., включително.
--------------------------------

Удължава се продължителността на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"
--------------------------------

Продължава подкрепата с топъл обяд в община Никопол, в условията на пандемия от COVID-19

--------------------------------

Продължава предоставянето на топъл обяд в община Никопол в условия на пандемията от COVID-19

--------------------------------
След отправена покана от страна на Агенция за социално подпомагане, Община Никопол подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Операцията е свързана с намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея.

В съответствие с целите на операцията допустимите целеви групи са: 

  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт/ ще се предоставя в работните дни от месеца, като в зависимост от развитието на епидемичната обстановка Община Никопол ще се създаде и необходимата организация за доставка на храната до дома на потребителите. Безплатната храна ще се приготвя в базите на Домашен социален патронаж гр. Никопол и с. Новачене.

            Потребителите на услуга ще имат възможност да получат и съпътстващи мерки, съобразени с противоепидемичните мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и със специфичните нужди на хората в тези условия.

           С оглед спазване на противоепидемичните мерки, във връзка с ограничаване разпространението на COVID -19, Община Никопол се ангажира гъвкаво да използва всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината – сигнали от граждани, разговор по телефона, информация от институции, в т.ч. РЗИ, служебни лица, доставчици на социални услуги и др. Механизмът на идентифициране на най-нуждаещите се лица по операцията се базира на прилагания до момента подход по оперативната програма, като го модифицира, за да отговори в най-пълна степен на нуждите на хората и да отрази обективната пандемична ситуация.

             Приемът на документи ще се извърши първоначално в периода 07.12. – 16.12.2020 г., всеки делничен ден, като процеса е отворен и ще продължи през целия период на изпълнение на проекта.

              Кандидат-потребителите подават:

  1. Заявление – декларация (по образец, Приложение № 2 от Методиката за прилагане на опростени правила);
  2. Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец, Приложение 20 от Ръководството/ - попълват се от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

            Лица под карантина не подават документи. Същите могат да заявят желанието си за получаване на топъл обяд в устна/писмена форма, чрез отправяне на искане до общината.

                                                                           

            Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП Никопол. Дирекцията ще извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител. Във връзка със задължителното използване на защитен канал и начин за обмен на данни между общината и ДСП Никопол при проверките обменът на информация ще се извършва чрез системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на Държавната агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ или чрез средствата за електронен обмен на съобщения /СЕОС/ на ДАЕУ.

Със заповед на Кмета на Община Никопол ще бъде създадена Комисия за подбор. Същата ще извършва подбора на конкретните потребители на база утвърдена Процедура за подбор, при недопускане на дискриминация въз основа на който и да е признак.

Документите от кандидат-потребителите могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ № 5, в Центъра за услуги и информация на граждани, в кметствата и кметските наместничества, както и по електронна поща на общината: obshtina@nikopol-bg.com.

Предоставянето на топъл обяд първоначално е за периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г. След окончателното одобрение на средствата по механизма REACT-EU, бюджетът, както и операцията ще бъдат удължени.

 

Телефон за контакти: 0878782083