Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ

Дата на публикуване: 11.01.2013 16:24

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ПОСТЪПИЛИИ ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2012 г.

1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2012 г.

Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

Общ брой на заявленията за ДОИ

От граждани на Република България

2

0

2

От чужденци и лица без гражданство

0

0

0

От журналисти

0

0

0

От фирми

1

0

0

От неправителствени организации

2

0

2

Общ брой:

5

0

5

2. Постъпилизаявления за ДОИ през 2012 г.,по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

2

Устни запитвания

0

Електронни заявления

3

Общ брой:

5

3. Постъпили заявления за ДОИ през 2011 г., по вид наинформацията

Вид на информацията

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

5

Общ брой:

5

4. Постъпили заявления за ДОИ през 2012 г., по теми на исканата информация

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

5

Отчетност на институцията

0

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

0

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой:

5

5. Разглеждане на заявленията за предоставяне на ДОИ през 2012 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

5

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

0

Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

Общ брой:

5

6. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2012 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ

Брой

Уточняване на предмета на исканата информация

0

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

0

Исканата информация се отнася за трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

0

Други причини

0

7. Основания за отказ от предоставяне на ДОИ през 2012 г.

Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

Брой

Исканата информация е класифицирана информация представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация представляваща държавна тайна

0

Исканата информация е търговска тайна и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице(фирма) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ

0

Достъпът засяга интересите на трето лице(физическо лице) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ

0

Исканата ОИ е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение(мнения, препоръки, становища)

0

Служебната ОИ съдържа мнения, и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и  е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

8. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ през 2012 г.

Предоставяне на свободен достъп

Брой

Веднага

0

В 14 дневен срок

5

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой:

5

9. Отказ на заявителя от предоставения му достъп.

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят  не се е явил в определения срок

0

Заявителят  не е платил в определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой:

0

10. Жалби през 2012 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ.

Жалби

Брой

Срещу решения за предоставяне на ДОИ

0

Срещу откази за предоставяне на ДОИ

0

11. Случаи през 2012 г. при които при установена незаконосъобразност съдът взема решение.

Съдът:

Брой

Изцяло отменя решението

0

Частично отменя решението

0

Изменя обжалваното решение

0

При обжалване на отказ-иска необходимите доказателства за това

0


 1. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ - Текуща страница
 2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2018 Г.
 3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2017 Г.
 4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2016 Г.
 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2015 Г.
 6. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
 7. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
 8. Право на достъп до обществена информация
 9. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
 10. Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация
 11. Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри
 12. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2019 Г.