Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри

Дата на публикуване: 13.11.2012 14:37

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА СЪЗДАВАНЕ, ВОДЕНЕ, ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА НИКОПОЛ

 

Раздел І

Общи положения

Чл.1 Тези правила определят съдържанието, условията и реда за създаване, водене, попълване, съхранение и достъп до публичните регистри   в Община Никопол.

Чл.2 /1 /Публичните регистри са база данни, съдържащи вписани обстоятелства, изискуеми по закон или друг нормативен акт, или такива, необходими за оперативната работа на общината.

/ 2 /Публичните регистри се създават и поддържат на хартиен и/или технически носител.

 

Раздел  ІІ

Създаванe, водене, попълване и съхранение на публичните регистри

Чл.3 Необходимостта от създаването на  нов публичен регистър възниква по силата на нормативен акт или заповед на кмета на Общината, от който произтича задължение за общинската администрация да регистрира данни и обстоятелства, подлежащи на вписване.

Чл. 4 Съдържанието,видът и подлежащите на вписване данни в публичните регистри се определят от нормативния акт, от който произтича задължението за създаване и водене на съответния регистър.

Чл.5 Създаването,воденето, попълването и съхранението на съответните публични регистри се извършва от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на Общината.

Чл.6 Публичните регистри се съхраняват съобразно изискванията на нормативния, или административния акт, въз основа на който са възникнали.

 

Раздел ІІІ

Достъп до публичните регистри

Чл.7 /1 / Редът за достъп до публичните регистри е определен в нормативния акт, от който е възникнало задължението за тяхното създаване.

/ 2 / Извън случаите по ал. 1, достъпът се извършва по реда на Закона за достъп до обществена информация.

/ 3 / На официалната интернет страница на Община Никопол, в рубриката” Достъп до обществена информация” се публикува редът за достъп до публичните регистри, съхранявани от администрацията на Община Никопол.

 

Раздел ІV

Контрол

Чл. 8 Контролът по прилагането  на Вътрешните правила за създаване, водене, попълване,съхранение и достъп до публичните регистри в Община Никопол се упражнява от секретаря на Общината.

 

Раздел V

Преходни и заключителни разпоредби

 

1.     Вътрешните правила за създаване, водене, попълване,съхранение и достъп до

публичните регистри в Община Никопол влизат в сила от деня на тяхното утвърждаване от кмета на Община Никопол.

Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед №66 от 23 .02. 2012 г.на Кмета на Община Никопол.

 1. Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри - Текуща страница
 2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2018 Г.
 3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2017 Г.
 4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2016 Г.
 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2015 Г.
 6. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
 7. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
 8. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
 9. Право на достъп до обществена информация
 10. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
 11. Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация
 12. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2019 Г.