BG05M9OP001-2.005-0125-C01 „Активна грижа чрез социална подкрепа”

Дата на публикуване: 08.06.2017 10:24

Проект BG05M9OP001-2.005-0125-C01 „Активна грижа чрез социална подкрепа” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

 

 

21.09.2018

12.02.2018

17.01.2018

04.10.2017

 

 

Заявление за потребители

Заявления за кандидати за работа

Декларация за принадлежност към целева група / Приложение № 2/

 

08.06.2017

 

18.04.2017