Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01

Дата на публикуване: 01.12.2016 00:00

Презентация - финална
08.08.2018 г.


Информация

07.08.2018 г.

Прессъобщение

06.08.2018 г.


Прессъобщение
03.08.2018 г.

Прессъобщение
01.08.2018 г.


Прессъобщение

26.08.2017 г.

Прессъобщение

21.08.2017 г.

 
Информация

01.12.2016 г.


  1. Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01 - Текуща страница
  2. Проект № BG16RFOP001-2.003-023 ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол\"
  3. Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0101-C01
  4. Региони в растеж обновява домовете в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01
  5. Региони в растеж обновява полицията в град Никопол - - договор № BG16RFOP001-2.001-0100-C01
  6. Процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
  7. Информационна кампания ОП \\"Региони в растеж\\" 2014 - 2020
  8. РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИФП по ОПРР 2014-2020
  9. Региони в растеж подобрява административния капацитет на Община Никопол - договор № BG16RFOP001-8.003-0003-C01
  10. Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01