Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ Христо Ботев Никопол
Доставка и строително-монтажни работи по реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация в сградата на СОУ Христо Ботев Никопол

Публична покана

Техническа спецификация

Критерии и показатели за оценка

Приложения

Приложение № 12 КСС

Протокол