Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година
Доставка на въглища за отоплителен сезон 2015/2016 година на звената финансирани от бюджета на Община Никопол и детските и социални заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение Община НикополПублична покана

Указания

Приложения

Протокол

Решение № 338/18.09.2015 г.

Договор № 301