Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.
„Предоставяне на консултантски услуги за изготвяне и окомплектоване на проектни предложения по Програма „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020г.“, с включени две обособени позиции: Обособена позиция №1: Оказване на съдействие на Водещия партньор – Община Търну Мъгуреле, Румъния за изготвяне и окомплектоване на проектно предложение  „I-TeN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, в по-добра връзка с TEN-T инфраструктура" („I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele – Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN-T infrastructure“). Обособена позиция №2: „Изготвяне и окомплектоване на проектно предложение “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“  (“The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”)