Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци по две обособени позиции
Доставка на оборудване за "Зелени"отпадъци  по две обособени позиции: Обособена позиция 1:Доставка на контейнери за събиране на "зелени" отпадъци: Обособена позиция 2 Доставка на мобилно експлоатационно оборудване  за транспортиране на" зелени " отпадъци , с финансиране по проект " Изграждане на Регионална система за управление на отпадъциште в Регион Левски /Никопол/ ,финансиран по Оперативан програма " Околна среда 2007-2013 г , Приоритетна ос 2 "Подобряване инфраструктурата за третиране на отпадъци".