“Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол”

Дата на публикуване: 21.01.2021 00:00

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнението на проект “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В БОЛНИЦИТЕ НА ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ И НИКОПОЛ” („Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol - 16.5.2.044“) в периода 21-27.09.2022 г. бе проведено обучение и обмяна на опит на територията на МБАЛ Никопол в гр. Никопол.

В обучението взеха участие 20 представители на персонала от болницата в гр.Турну Магуреле, Румъния и персонала на МБАЛ Никопол.

Обменът  на опит между работещи в сферата на здравеопазването от двете общини е дейност 6 от дейностите, заложени в изпълнението на проекта. Изпълнението й е свързано с приключването на дейност 5 от проектното предложение, а именно закупуване и доставка на медицинско оборудване.

Закупената апаратура ще допринесе за увеличаване дела на гражданите на Никопол с достъп до съвременно и качествено лечение, чрез подобряване на болничния капацитет за предоставяне на професионално и ефективно лечение. Оборудването е изцяло съобразено с нуждите на болницата.

Обменът на опит допринесе за затвърждаването на вече създаденото партньорство и изпълнение на очакванията за подобряване на сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности.

Всичко това от своя страна се надяваме да доведе до  развитието на устойчиво и достъпно обществено здравеопазване в град Турну Мъгуреле и Община Никопол и изпълнение на основната цел на проекта- подобряване ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну Мъгуреле и Никопол.

 

Екип на проекта

-----------------------------------

ПОКАНА

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ ВИ КАНИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

в качеството си на Партньор по проект: “Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол” - 16.5.2.044“ с референтен № ROBG-256, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г.,

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ще се състои на 06.10.2022 г. в х-л Голд, община Никопол и ще започне в 12:00 часа.

ОБЩИНА НИКОПОЛ кани медиите, заинтересованите страни и широката общественост, да се запознаят с постигнатите резултати от проекта

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО


-----------------------------------
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира изпълнението на проект “Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол”, финансиран по Програма INTERREG VA Румъния – България

 

На 21.10.2020г. община Турну Мъгуреле, водещ бенефициент, в партньорство с Община Никопол, сключи договор за субсидия за изпълнението на проект “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В БОЛНИЦИТЕ НА ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ И НИКОПОЛ” („Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol - 16.5.2.044“).

 

На 06.01.2021г. между МРРБ (Национален Орган по програмата) и Община Никопол беше подписан и договор за национално съфинансиране.

Проектът ще допринесе за развитието на устойчиво и достъпно обществено здравеопазване в град Турну Мъгуреле и Община Никопол.

Главната цел на проекта е да се подобри ефективността на здравните услуги и сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности от Турну Мъгуреле и Никопол.

Специфичните цели включват модернизиране на здравните услуги, предоставяни от болниците в двете общини, както и развитие на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването между Турну Мъгуреле и Никопол.

 

Проектът цели да постигне следните резултати:

- модернизирани 2 болници (Турну Мъгуреле и Никопол);

- 2 обмена на опит между служителите в болниците.

 

Основната дейност, която ще се осъществи от община Никопол е „Модернизация на болницата в Никопол“. Дейността предвижда закупуване на оборудване, което ще е съобразено с нуждите на болницата. Оборудването ще допринесе за увеличаване на дела на гражданите с достъп до съвременно и качествено лечение, чрез подобряване на капацитета на болницата за предоставяне на професионално и качествено лечение.

 

Предвижда се и обмен на опит между работещи в сферата на здравеопазването от двете общини, който има за цел да затвърди създаденото между тях партньорство и да допринесе за подобряване на сътрудничеството между доставчиците на здравни услуги на ниво общности.

 

Общият бюджет на проекта е 811 253,08 евро, от които 85% (689 565,11 евро) са осигурени от ЕФРР, 13% (105 454,81 евро) от румънският и българският държавен бюджет и 2% (16 233,16 евро) от собствен принос на бенефициентите.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.


Наименование Брой тегления
ПОКАНА САЙТ.docx 32 Изтегли документ с име "ПОКАНА САЙТ.docx"
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Обучение.docx 33 Изтегли документ с име "ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Обучение.docx"
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.pdf 330 Изтегли документ с име "ПРЕССЪОБЩЕНИЕ.pdf"